« Geri
ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANADE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN HASTANE ENFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ARZU TARAKÇI, ESMA EROĞLU
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(2):198-202
Konya Eğitim ve Araştırma hastanesi, Konya, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Konya, Türkiye

Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) gelişen hastane enfeksiyonları (HE) yüksek mortalite ve morbidite sebebi olduğundan ciddi bir sorundur. Bu çalışmada üçüncü basamak genel yoğun bakım ünitesinde gelişen hastane kökenli enfeksiyonların tanıları, sistemlere göre dağılımları ve etken patojenleri değerlendirildi ve bu verilere dayalı olarak yeni enfeksiyon kontrol stratejileri geliştirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğince izlenen genel YBÜ’lerinde 01.01.2018-31.12.2019 tarihleri arasında aktif prospektif sürveyans ile kayıt altına alınan hastane kökenli enfeksiyonlar retrospektif olarak incelendi. BULGULAR: Genel YBÜ’lerde iki yıllık süreçte 1189 hastanın 8468 yatış günü takibinde 90 hastada 95 HE epizodu tanımlandı. Genel YBÜ’de Hastane enfeksiyon hızı 7, 98; hastane enfeksiyon insidans dansitesi 11, 21 olarak tespit edildi. HE dağılımına bakıldığında, hastalarda en sık pnömoni dışı gelişen alt solunum yolu enfeksiyonu (%36, 8) tespit edilirken bunu sırası ile spesifik laboratuar bulguları olan pnömoni (%33, 6), ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) (%10, 5), santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (SVKİ-KDE) (%9, 4), laboratuar tarafından kanıtlanmış KDE (LTD-KDE) (%6, 3) ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu (Kİ-ÜSE) (%3, 1) izlemekteydi. Etkenlerin sistem enfeksiyonlarına göre dağılımına bakıldığında sırasıyla pnömoni dışı gelişen alt solunum yolu enfeksiyonun’da Acinetobacter spp. (%48, 7), Klebsiella pneumoniae (%25, 6), Psödomonas aeruginosa (%12, 8), Serratia marcescens (%5, 1), Escherichia coli (%2, 5), Enterobacter cloacae (%2, 5), Candida albicans (%2, 5) yer almaktaydı, %11, 4’ü polimikrobiyaldi. SONUÇ: Hastanelerde özellikle YBÜ’lerde hastane enfeksiyonlarının görülmesi kaçınılmazdır ve hastanelerin hayati önem taşıyan sağlık hedeflerinden biri de bu durumu kontrol etmek ve yönetmektir. Hastane enfeksiyonu oranlarını azaltmak için zamanında ve uygun terapötik girişimlerde bulunulmalıdır. İhtiyaç halinde doğru endikasyonla kateterler takılmalı ve kateter uygulaması azaltılmalıdır. Hastanelerin kendi sürveyans verilerine dayalı akılcı antibiyoterapi uygulama programları geliştirmeleri önemli bir noktadır.

Facebook'ta Paylaş