« Geri
İNKARSERE İNGUİNAL HERNİLERDE DENEYİMİMİZ
ABDÜLCABBAR KARTAL, BÜLENT ÇİTGEZ, EVREN BESLER, SITKI GÜRKAN YETKİN, MEHMET ULUDAĞ, İSMAİL ETHEM AKGÜN, HAMDİ ÖZŞAHİN, MEHMET MİHMANLI
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni - 2014;48(4):287-290
Siverek Devlet HastanesiGenel Cerrahi Kliniği, Siverek, Urfa - Türkiye

Amaç: Bu çalışmada ameliyat ettiğimiz inkarsere inguinal hernilerdeki sonuç ve tecrübelerimizi sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ocak 2005 ile Ocak 2010 yılları arasında inkarsere inguinal herni nedeniyle opere edilen 38 olgunun klinik ve ameliyat sonrası sonuçları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Çalışmada 30 erkek (%79) ve 8 kadın (%21) hasta mevcuttu. Olguların yaş ortalaması 45 yıl idi (17-85). 24 olguda herni sağ tarafta (%63), 14 olguda (%37) sol tarafta yer alıyordu. Femoral hernisi olan 4 olguya ’McVay’, 34 olguya ise ’Bassini’ prosedürü uygulandı. 38 olgunun 1 tanesine ileal rezeksiyon, 4 tanesine omental rezeksiyon eklendi. Morbidite oranı %8 (3 olgu) olup, bir olguda (%3) postoperatif ağrı, 2 hastada (%5) seroma bulundu. Ortalama hastanede kalış süresi 3.6 gündü. 28 olgunun 36 aylık (8-45) takip süresi boyunca 3 hastada nüks gelişti. Sonuç: Çalışmamızda bağırsak rezeksiyon oranı düşük ve cerrahi tedavinin morbidite oranı düşük bulunmuştur. İnkarsere inguinal heniler morbidite ve mortaliteyi en aza indirebilmek için acil şartlarda gecikmeden opere edilmelidir.

Facebook'ta Paylaş