« Geri
ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ERGENE SAHİP EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARININ CİNSELLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA
NUR ELÇİN BOYACIOĞLU, ZEYNEP DİLŞAH KARAÇAM, NESLİHAN KESER ÖZCAN, ONUR SERT
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - 2021;12(3):216-226
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gerontoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma zihinsel yetersizliğe sahip ergen ebeveynlerinin çocuklarının cinselliği hakkındaki görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, niteliksel araştırma yöntemlerinden “fenomenolojik yöntem” kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Şubat- Mart 2018 tarihleri arasında, Sakarya İli sınırları içerisinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan çocukların ebeveynleri (n=27) ile yürütülmüştür. Görüşmeler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, bireysel olarak gerçekleştirilmiştir. Veriler MAXQDA Plus Programı kullanılarak, betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. BULGULAR: Zihinsel yetersizliğe sahip çocuğu olan ebeveynlerin, çocuklarının cinselliği kapsamında dört tema belirlenmiştir. Bu temalar: 1- Farkında olmama- Görmezden gelme (Sorundan haberdar olmadıkları ya da hiç düşünmediklerine ilişkin ifadeler), 2-Yetersizlik/Damgalanma (çocukları cinsel tutum sergilediğinde ne yapacaklarını bilememeleri ile ilgili ifadeler), 3- Engellemeye çalışma (çocuklarının bu davranışlarını kısıtlama ile ilgili ifadeler), 4- Yardım çağrısı (Kendilerini yetersiz hissettikleri için bilen birilerinden yardım alma istekleriyle ilgili ifadeler). TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonucunda ebeveynlerin, çocuklarının cinselliği hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları; sorunla karşılaştıklarında öncelikle çevreden gelebilecek olan eleştiriler karşısında rahatsız oldukları; çocuklarını engellemeye çalıştıkları; ve bu konuda uzmanlardan destek almak istedikleri belirlendi.

Facebook'ta Paylaş