« Geri
GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA OSTEOPOROZ BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYİ
ELİF UMAY ALTAŞ, KORHAN BARIŞ BAYRAM
Ege Klinikleri Tıp Dergisi - 2021;59(1):53-57
İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir

Amaç:Çalışmamızın amacı, geriatrik kadınlarda Osteoporoz (OP) farkındalık ve bilgi düzeyini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem:Kesitsel ve prospektif olarak planlanan çalışmaya 65 yaş üstü, anket sorularını cevaplayabilecek kognitif düzeye sahip, 50 postmenopozal kadın dahil edildi. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri kaydedilerek, Osteoporoz Bilgi testi (OBT), Osteoporoz Sağlık İnanç ölçeği (OSİÖ) dolduruldu. OP bilgisine yönelik sorular sorularak, risk faktörleri değerlendirildi. Bulgular:Yaş ortalaması 71.18± 4.8 olan hastaların, OBTsonucunda total skor ortalaması 12.1 olup, egzersiz bilgisi daha düşük saptanmıştır. OSİÖ skorlarına bakıldığında duyarlılık ve kalsiyum faydaları alt başlık puanları daha düşük bulunmuştur. Ayrıca OBT total skor ile yaş arasında negatif yönde, OBT total skor ile eğitim düzeyi, süt ürün kullanımı, egzersiz arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmıştır. Sonuç: Çalışmamız geriatrik kadınların OP farkındalık düzeyini göstermesi açısından kıymetlidir. Özellikle ileri yaş ve eğitim düzeyinin düşük olması geriatrik yaş grubundaki kadınlarda, OP bilgi ve farkındalığını olumsuz etkilemektedir. Geriatrik bireyler için OP hakkında eğitim programları oluşturulmalı, diyet ve özellikle de egzersizin faydaları hakkında hastalar bilgilendirilmelidir.

Facebook'ta Paylaş