« Geri
LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİDE; PREOPERATİF GASTROSKOPİ YAPILMALI MIDIR?
ŞÜKRÜ TAŞ, ÖZTEKİN ÇIKMAN, HASAN ALİ KİRAZ, YILMAZ AKGÜN, MUAMMER KARAAYVAZ
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2016;56(1):48-51
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

Amaç: Çalışmamızda safra kesesi taşı nedeniyle operasyon planlanan hastalarda ek bir patoloji dışlamak amacıyla laparoskopik kolesistektomi öncesi üst GİS endoskopisi yapılan hastaların sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2012 - Haziran 2015 tarihleri arasında laparoskopik kolesistektomi planlanan ve operasyon öncesi üst GİS endoskopisi yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Kolelilitiazis nedeniyle yatan preoperatif endoskopi yapılan 110 hasta çalışmamıza dahil edildi. Preoperatif gastroskopi işlemi kliniğimiz bünyesindeki cerrahi endoskopi ünitesinde gerçekleştirildi. Hastalar yaş, cinsiyet, ultrasonografik bulgular ve endoskopik bulgular açısından değerlendirildi. Bulgular: Kolelilitiazis nedeniyle yatan, preoperatif endoskopi yapılan 110 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hasta dosyalarından elde edilen ultrasonografi raporlarında; hastaların 58 ( % 52.7)’ inde multipl kalkül, 12(% 10.9)’sinde safra çamuru saptanırken 40 (%36.4)’ınde tek bir taş olduğu rapor edildi. Preoperatif dönemde yapılan gastroskopi sonuçlarında ise hastaların 38 (%34.5)’inde pangastrit, 18 (%16.4)’inde alkalen reflü gastrit, 4 (%3.6)’ünde peptik ülser, 50 (%45, 46)’sinde ise patoloji saptanmadıı. Sonuç: Preoperatif dönemde safra taşı hastalığını taklit edebilen üst GİS patolojileri olduğu akılda tutulmalıdır. Yapılan çalışmalarda postkolesistektomi sendromlarının büyük çoğunluğunu üst GİS patolojileri oluşturduğu bilinmektedir. Bu durumda hasta ve hekim açısından postopeartif dönemde uzamış tedavilere neden olabilmektedir. . Günümüzde çoğu merkezde endoskopi üniteleri olup, laparoskopik kolesitektomi öncesi, üst GİS endoskopisi yapılmasını önermekteyiz.

Facebook'ta Paylaş