« Geri
PLAZMA ADİPSİN, ADİPONEKTİN, VASPİN, VİSFATİN VE LEPTİN DÜZEYLERİNİN GLİKOZ METABOLİZMASI VE DİYABET PARAMETRELERİYLE İLİŞKİSİ
EZEL TAŞDEMİR, ABDURRAHMAN ŞERMET
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2019;59(2):95-103
Medikalpark Hastaneleri İç Hastalıkları Kliniği Antalya/Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Son zamanlarda glikoz metabolizması ve insülin direncini etkileyen ilginç adipokinler tanımlanmıştır. Bununla birlikte, bu adipokinlerin birbirleriyle ve diyabet patogeneziyle ilişkileri konusundaki bilgiler çelişkilidir. Bu çalışmada diyabetik sıçanların plazma adipsin, adiponektin, vaspin, visfatin ve leptin düzeylerinin hem kendi aralarında hem de glikoz metabolizmasıyla ilgili karaciğer enzimleri ve diyabet parametreleriyle ilişkileri incelendi. YÖNTEM ve GEREÇLER: Wistar albino sıçanlar, her birinde 7 adet olacak şekilde kontrol, diyabetik ve tedavi(diyabetik+metformin) gruplarına ayrıldı. Diyabet oluşturulan bir grup sıçan 200 mg/kg/gün metformin ile oral olarak tedavi edilirken diğer diyabetik gruba plasebo verildi. Altı hafta sonra feda edilen sıçanlardan alınan kan ve karaciğer örneklerinde açlık kan glikozu, insülin, glikozile hemoglobin, adipsin, adiponektin, visfatin, vaspin ve leptin düzeyleri, sırasıyla enzimatik, fotometrik ve ELISA yöntemiyle ölçüldü ve insülin direnci(HOMA-IR) belirlendi. Karaciğer homojenatlarında glikoz metabolizmasıyla ilgili enzimler; glikoz 6 fosfat dehidrojenaz, glikoz 6 fosfataz, glikokinaz, piruvat kinaz ve fruktoz 1, 6 difosfataz aktiviteleri ELISA yöntemiyle ölçüldü. BULGULAR: Diyabetik sıçanların günlük yem ve su tüketimi, açlık kan glikoz ve glikozile hemoglobin düzeyleri ve insülin direnci kontrol ve tedavi grubuna göre yüksekti. Plazma adipsin, adiponektin, vaspin ve leptin düzeyleri diyabetik sıçanlarda önemli ölçüde azalırken visfatin düzeyi yükseldi. Diyabetik sıçanların karaciğerinde glikoz 6 fosfat dehidrojenaz, glikokinaz ve piruvat kinaz aktiviteleri kontrol ve tedavi grubuna göre azalırken glikoz 6 fosfataz ve fruktoz 1, 6 difosfataz aktivitesi arttı. Diyabetik sıçanlarda plazma adipsin ve adiponektin düzeyleri ile insülin direnci arasında negatif, ve visfatin düzeyi ile insülin direnci arasında pozitif korelasyonlar bulundu. Ayrıca, adipsin, adiponektin ve leptin düzeylerinin hem kendi aralarında hem de bazı karaciğer enzimleriyle pozitif korelasyonlar gösterdiği saptandı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyabetik sıçan modelinde vücut ağırlığı, glikoz metabolizmasıyla ilgili karaciğer enzimleri, insülin duyarlılığı ve plazma adipsin, adiponektin, vaspin, visfatin ve leptin düzeylerinde ortaya çıkan değişiklikler, bu adipokinlerin glikoz metabolizması, insülin direnci ve diyabet patogenezinde önemli rol oynadığını göstermektedir.

Facebook'ta Paylaş