« Geri
GEBELİĞİN NEDEN OLDUĞU HİPERTANSİYON OLGULARINDA TANI, TEDAVİ PROTOKOLLERİ, MATERNAL- FETAL KLİNİK İZLEM SONUÇLARI, KOMPLİKASYONLAR VE PROGNOZ
EREN AKBABA
Ege Klinikleri Tıp Dergisi - 2021;59(1):46-52
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Doğum AD, Muğla

Amaç: Bizim bu çalışmadaki amacımız; gebeliğin neden olduğu hipertansiyon tanısı ile hastanemizde takip, tedavi ettiğimiz olguların maternal, fetal klinik izlem sonuçlarını, maternal, fetal komplikasyonları ve prognozlarını bildirmektir. Gereç ve Yöntemler: 01.04.2002 — 01.07.2003 tarihleri arasında İstanbul Zeynep Kamil Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastalıklan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gebeliğin neden olduğu hipertansiyon tanısı konan gebeler çalışma kapsamına alındı. Gebeliğin neden olduğu hipertansiyon hastalarıpreeklampsi, ağır preeklampsi, eklampsi , HELLP olarak ana gruplara ayrıldı.Tüm hastaların tedavi protokolleri, doğum şekilleri, bebek doğum ağırlıkları, maternal-fetal komplikasyonlar kayıd edildi. Hipertansif gebe grupları arasındaki farklar istatistiksel olarak analiz edildi. P <0, 05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Nisan 2002- Temmuz 2003 tarihleri arasında gebeliğin neden olduğu hipertansiyon tanısı konan 750 gebe incelendi. Hastaların %48.5’i preeklampsi, %35.5’i ağır preeklampsi, %9.9’u HELLP, %6.1’i eklamptik hastaydı.Gebeliğin neden olduğu hipertansiyon hastalarının şiddetli olan gruplarını oluşturan hastalar daha gençti ve tanı konan gebelik haftası daha erken olarak saptandı(p<0.05). Şiddetli preeklampsi hastalarında doğum şekli olarak sıklıkla sezaryen uygulandı. Şiddetli olmayan grupta vajinal doğum oranı şiddetli gruptan ileri dercede anlamlı olarak yüksekti(p=0.001). Ölümlerin en sık nedeni prematüreydi, 24-28 gebelik haftaları arasında doğum yapan olguların %70.7 si erken neonatal dönemde öldü. Eklamptik hastaların %71.8(n=33)’i antepartum, %28.2(n=13)’i postpartum ilk 48 saat içinde konvülziyon geçirdi. Ağır preeklampsi, dissemine intravasküler koagülopati, serebral hemoraji nedeni ile 1 maternal ölüm oldu. Sonuç: Perinatal-maternal lmorbidite ve mortaliteyi belirleyen en önemli etken preeklampsinin şiddetidir. Antenatal gebelik takiplerinin, düzenli ve kaliteli bir düzeyde yapılması, erken tanı ve uygun yönetim hem perinatal hem de maternal mortalite ve morbiditeyi olumlu yönde etkileyecektir.

Facebook'ta Paylaş