« Geri
GAUCHER HASTALIĞI TİP 1, NADİR BİR HASTALIK: TEK MERKEZ DENEYİMİ
FATMA İLKNUR VAROL, MUKADDER AYŞE SELİMOĞLU, ŞÜKRÜ GÜNGÖR, BENGÜ MACİT
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(2):147-150
Departments of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, İnönü University, Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

Amaç: Gaucher hastalığı, nadir görülen bir lizozomal depo hastalığıdır. Enzim replasman tedavisinin özellikle çocuklarda ve genç yetişkinlerde hepato-splenomegali, sitopeni, osteopeni riskini tersine çevirmede ve avaskular osteo nekroz riskini azaltmada çok etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, nadir görülen bu hastalığa dikkat çekmek ve farkındalığı artırmaktır. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2008-2020 yılları arasında Gaucher hastalığı tanısı alan 8 hastanın tüm tıbbi kayıtları gözden geçirildi. BULGULAR: Olguların beşi kadın (%62, 5), ortalama tanı yaşı; 7, 9 yıldı. Başvuru anındaki şikayetler incelendiğinde; 3 hastanın karın bölgesinde şişlik ile başvurduğu, birinin karın ağrısı ile başvurduğu ve 4 hastanın muayene sırasında tespit edilen organomegali nedeniyle merkezimize sevk edildiği tespit edildi. Fizik muayenede 8 hastada splenomegali vardı. Hastaların ortalama glukoserebrosidaz enzim düzeyi 0.61 mmol/l/saat (normal glukoserebrosidaz aralığı >3.2 mmol/l/saat) olarak bulundu. Hastaların genetik analizine bakıldığında 5 hastada homozigot, 3 hastada heterozigot mutasyon vardı. Başvuru sırasında enzim replasman tedavisine yanıt vermeyen portal hipertansiyonlu bir hastaya karaciğer nakli yapıldı. SONUÇ: Ciddi morbidite ve erken ölümle bile sonuçlanabilen ve akraba evliliğinin sık olduğu toplumlarda nadir görülen bu hastalığın daha sık görülebileceği akla getirmek hastaların yaşam kalitesini arttırmak için erken tanı ve tedavi önem arz etmektedir.

Facebook'ta Paylaş