« Geri
YAŞLI POPULASYONDA CROHN HASTALIĞI: KLİNİK PREZENTASYON VE SEYİR, TURKİYEDEN REFERANS MERKEZİ VERİLERİ
FATİH SAYGILI, SABA MUKADDES SAYGILI, ILYAS TENLİK, MAHMUT YUKSEL, ZEKİ MESUT YALİN KİLİC, YASEMİN OZDERİN OZİN, ERTUGRUL KAYACETİN
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2016;3(3):183-186
Turkiye Yuksek Ihtisas Egitim Ve Arastirma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Inflamatuar Barsak Hastalarında (IBH) yaşlı tanımı icin net olarak kabul edilmiş bir yaş yoktur ancak son yayınlarda 60 yaş yaygın kullanım bulmaktadır. IBH yaşlı popülasyonda genç erişkinden daha farklı seyirler göstermektedir. Klinik daha hafif seyirli olmakta ve yaş, komorbid hastalıklar; ilaç etkileşimleri ve organ yetersizlikleri gibi nedenlerden dolayı tedavi seçenekleri kısıtlanmaktadır. Yaşlı popülasyonda Crohn Hastalığı ile ilgili sinirli sayıda yayın mevcuttur. Burada ülkemizden bu konu ile ilgili ilk verileri bildiriyoruz. YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz IBH polikliniğinde 1996 ve 2015 yılları arasında takip ve tedavi edilen toplam 3125 hastadan Crohn Hastalığı tanısı olan 95 hasta çalısmaya alındı. Veriler hasta kayıtları ve özel dosya sisteminden elde edilerek toplandı. BULGULAR: Ortalama yas 66 ve K/E oranı 1.6 olarak saptandı. Hastaların %48.4’unde kolonik hastalık, %37.9’unda ileokolonik tutulum ve %13.7’sinde sadece ince barsak tutulumu saptandı. Hastaların %23.1’inde cerrahi gereksinimi ki cogunlukla sag hemikolektomi ve ilerotransversostomi saptandı. Hastaların büyük cogunlugu mesalazin ve azatiyoprin almaktaydı. %12.6’sinda en sık koroner arter hastalığı olmak üzere 2 ya da daha fazla komorbid hastalık bulunmaktaydı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Verilerimiz literatürde daha önce saptanan veriler ile paralellik göstermektedir. Bu yayın ülkemizden geriatrik popülasyonda Crohn Hastalığı ile ilgili olarak tatmin edici hasta sayısı ile birlikte ilk veridir.

Facebook'ta Paylaş