« Geri
HASTANE VE EVDE LOHUSALIK DÖNEMİNDEKİ ANNELERİN KONFOR DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
TUĞÇE ATEŞ, BİRSEL CANAN DEMİRBAĞ
Sağlık Akademisi Kastamonu - 2021;6(1):23-39
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Giriş: Doğum sonu dönemin anne ve bebek açısından sağlıklı geçirilmesi aile bireyleri ve sağlık profesyonellerinin lohusaya vereceği konfor ile yakından ilişkilidir. Amaç: Araştırma hastane ve evde lohusalık dönemindeki annelerin konfor durumlarının değerlendirilmek amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı nitelikteki araştırmanın örneklemini, Kırklareli il ve ilçe merkezinde bulunan iki kamu hastanesinde 4 ay içerisinde canlı doğum yapmış tüm lohusalardan %95 güven aralığında 0.05 örneklem hatası ile seçilen 110 lohusa oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, lohusaların demografik ve obstetrik özelliklerini değerlendiren Bilgi Formu, konfor düzeylerini belirlemeye yönelik Doğum Sonu Konfor Ölçeği ile Çevresel Etmenler Anketi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma, %40.9’u 25 yaş altı, %51.8’i ilköğretim mezunu, %94.5’i çalışmayan, %73.6’sı gelir durumu orta seviyede, %77.3’ü planlı gebeliği olan, %93.6’sı gebelik boyunca düzenli kontrollere giden annelerden oluşmaktadır. Ev ve hastanede doğum sonu konfor toplam puanları ile fiziksel, sosyokültürel ve psikospritüel konfor alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür (p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Doğum yapan annelerin hastaneden daha çok evde konfor yaşadıkları ve hem evde hem de hastanede fiziksel konfora daha fazla önem verdikleri saptanmıştır. Bu doğrultuda yeni doğum yapan annelerin ev ziyaretleri ile desteklenerek lohusalık sürecinin evde geçirilmesi önerilebilir.

Facebook'ta Paylaş