« Geri
DETERMİNATİON OF THE COMFORT LEVEL AND SELF-CARE AGENCY OF THE WOMEN WİTH URİNARY INCONTİNENCE
MELTEM BOZKURT, EVŞEN NAZİK
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(2):185-190
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, üriner inkontinansı olan kadınların konfor düzeyi ve öz bakım gücünün belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapılan çalışma, Şubat 2016-Nisan 2018 tarihleri arasında, bir üniversite hastanesinin Kadın Doğum Servisinde yapılmıştır. Araştırmaya 124 üriner inkontinansı olan kadın dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, ’’Üriner İnkontinans & Üriner Sıklık Konfor Skalası’’ve ’’Öz bakım Gücü Ölçeği’’kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri SPSS Windows version 24.0 paket programında yapılmıştır. BULGULAR: Üriner inkontinansı olan kadınların Üriner İnkontinans & Sıklık Konfor Skalası toplam puan ortalaması 3, 35±0, 59 ve Öz Bakım Gücü Ölçeği toplam puan ortalaması 88, 09±14, 59 olarak saptanmıştır. Üriner İnkontinans & Üriner Sıklık Konfor Skalası ile Öz Bakım Gücü Ölçeği arasında, istatistiksel olarak pozitif yönde orta şiddette anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0, 479 p=0, 001). SONUÇ: Araştırmada üriner inkontinansı olan kadınların konfor düzeyi ile öz bakım gücü arasında orta düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir.

Facebook'ta Paylaş