« Geri
ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA PSİKOSOSYAL İYİLİK HALİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK OKUL TEMELLİ RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI: SİSTEMATİK İNCELEME
GİZEM BIDIK, FATMA NEVİN SİSMAN
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - 2021;12(4):350-361
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu sistematik inceleme çocuk ve adölesanlarda psikososyal iyilik halini geliştirmek için yapılan okul temelli randomize kontrollü çalışmaların sonuçlarını ve hemşirelerin bu alana katkılarını değerlendirme amacı taşımaktadır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Sistematik incelemede, Ekim–Aralık 2019 tarihinde “school mental health”, “nurses”, “school-based”, “intervention”, “mental health promotion”, “school mental health services”, “school-based mental health interventions”, “randomized controlled trial”anahtar kelimelerinin kombinasyonu kullanılarak 2010–2019 yıllarında yayınlanan randomize kontrollü okul temelli ruh sağlığı programlarını içeren çalışmalar “PubMed”, “Scopus” ve “CINAHL” veri tabanlarından tarandı. 16 çalışma sistematik incelemeye dahil edildi. BULGULAR: Çalışma sonucunda pozitif ruh sağlığı-psikolojik iyilik halini geliştirmeye odaklanan programların faydalarına yönelik bulgular ortaya çıktı. Mevcut bulgular, psikososyal iyilik hali programlarının, hedeflenen sosyal duygusal beceriler, yaşam becerileri, iletişim becerileri, sorun çözme becerileri, öz-farkındalık, esneklik, öfke yönetimi, benlik saygısı, öz-yeterlik, yaşam memnuniyeti, olumlu beden algısı ve ruh sağlığı okuryazarlığında artış sağladığını göstermektedir. Programlarda oyunlar ve küçük grup çalışmaları gibi etkileşimli yöntemlerin kullanımının, didaktik bilgi öğretim yöntemlerinden daha etkili olduğu ve hemşirelerin yapılan çalışmalarda bulunma durumunun yetersiz olduğu görüldü. Metodolojik kalite değerlendirmesinde riskli özellik taşıyan çalışmalar olduğu belirlendi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgulardan hareketle hemşirelere, toplum ruh sağlığını geliştirmek adına, metodolojik kalitesi yüksekokul temelli ruh sağlığı çalışmaları ortaya koymaları önerilmektedir.

Facebook'ta Paylaş