« Geri
NORMOKALSEMİK HİPERPARATİROİDİZM: PRİMER HİPERPARATİROİDİZMİN YENİ BİR KLİNİK TİPİ
MEHMET ULUDAĞ
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni - 2014;48(4):264-273
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye

Primer hiperparatiroidizm günümüzde 3. en sık görülen endokrin hastalık olup, ayaktan hastalarda hiperkalseminin en sık nedenidir. 1970’li yıllarda serum kalsiyumunun otomotik olarak ölçülmeye başlamasından sonra, prevalansı anlamlı olarak arttı. Buna ek olarak klinik fenotip semptomatik hastalıktan hafif semptomlu veya asemptomatik duruma geçiş yaptı. Bu klinik profil asemptomatik hiperparatiroidizm olarak isimlendirildi. Primer hiperparatiroidizmin parathormon artışına sebep olacak sekonder bir sebep olmaksızın, parathormon artışı olan, fakat total ve iyonize kalsiyum düzeylerinin tutarlı bir Şekilde normal olduğu, daha yeni bir prezentasyonu geçen dekatta tanımlandı. Bu yeni durum normokalsemik hiperparatiroidizm olarak isimlendirildi. Bu derleme primer hiperparatiroidizmin yeni tanımlanan bu tipi ile ilişkili güncel bilgiyi sunmaktadır.

Facebook'ta Paylaş