« Geri
STRES İNKONTİNANSIN CERRAHİ TEDAVİSİNDE MİNİ SLİNG YÖNTEMİ: PEROPERATİF KOMPLİKASYON, CERRAHİ SÜRESİ, KANAMA MİKTARI VE AĞRI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
DUYGU U ERASLAN, E CAN TÜFEKÇİ, NURETTİN AKA, GÜLTEKİN KÖSE, FİSUN VURAL, A DENİZ E COŞKUN
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2016;56(1):5-12
Beykoz Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Amaç:. Mini sling uygulaması tek insizyonla yapılan, lokal anesteziyle uygulanabilen, işlem olarak kısa süren minimal invaziv, yeni bir sling operasyonudur. Bu yöntemle askı ameliyatlarında oluşabilecek majör komplikasyonlardan kaçınma, operasyonu daha kısa süreye düşürme hedeflenmektedir. Bu çalışmada Mini sling tekniğinin peroperatif komplikasyonlara, şikayetler ve operasyon süresine etkisi araştırılmıştır. Materyal-Metod: Stresle idrar kaçırma şikayetiyle başvuran 25 hastaya mini sling işlemi yapıldı. Hastalar intraoperatif ve erken dönem postoperatif, kanama, ağrı, yaşam kalitesi ve üriner retansiyon açısından değerlendirildi. Demografik özellikleri, jinekolojik muayene bulguları, stres test, Q-tip test, ped testi, residual idrar volümü, operasyon süresi ve komplikasyonları kaydedildi. Hastalara Urinary Distress Inventory (UDI-6) anketi ve hasta memnuniyeti ise üçlü Likert testi ile yapıldı. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 49, 12±6.12 yıl idi. Peroperatif bir komplikasyonla karşılaşılmadı (sinir-damar yaralanması, hemoraji, hematom, perforasyon, idrar retansiyonu, infeksiyon, mesh erozyonu). Ortalama operasyon süresi 14, 20±5, 53 dakikadır. İlk 24 saatte analjezik ihtiyacı %32 ’dir. Sonrasında ise kolporafi anterior gibi ek operasyon yapılmadığı sürece analjesik ihtiyacı yoktur. Hasta memnuniyeti %96 bulundu. Sonuç: Mini sling tekniğinin tek insizyonla ve lokal anestezi yapılabilmesi, peroperatif komplikasyonların olmaması, analjezik ihtiyacının ve operasyon süresinin az olması bu cerrahi prosedürü cazip hale getirmektedir. Ancak prosedürün uzun dönemli anatomik ve fonksiyonel sonuçlarıyla ilgili çalışmalara ihtiyaç vardır.

Facebook'ta Paylaş