« Geri
ALOE VERA BAZLI NERİUM OLEANDER EKSTRAKTININ YARA İYİLEŞTİRME POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ
SEVCAN GUL AKGUN, SEZGİN AYDEMİR, NAZİYE OZKAN, MERAL YUKSEL, SEMRA SARDAS
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2017;4(3):205-212
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji AD, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Nerium oleander (Apocynacea, Zakkum) ve Aloe vera (Liliaceae) sahip oldukları antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antioksidan özellikleri nedeniyle deri hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Aloe vera bazlı Nerium oleander ekstraktının (NAE-8®) yara iyileştirici özelliğini antioksidan, antiinflamatuvar ve DNA onarım kapasitesi özellikleri açısından incelemek ve yara tedavisinde sık kullanılan bir ajan olan gümüş sülfadiazin (SSD) ile etkililiğini değerlendirmektir. YÖNTEM ve GEREÇLER: 24 adet Wistar albino sıçan randomize olarak 4 gruba ayrılmıştır: Kontrol (K), Yanık (Y), Yanık+NAE8®, Yanık+SSD. İlgili tedaviler tüm gruplara 14 gün boyunca, günde iki kez olmak üzere topikal olarak uygulanmıştır. Kan örnekleri tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α), interlökin-1β (IL-1)β ve kuyruktaki DNA yüzdesi (%DNAT)’nin belirlenmesi için kullanılırken; deri doku örneklerinde malondialdehit (MDA) düzeyi, glutatyon (GSH) düzeyi, myeloperoksidaz (MPO) aktivitesi ölçülmüştür. Ayrıca Hematoksilen & Eozin ve Gomori’nin tek aşamalı trikrom boyama yöntemleri ile rutin histolojik incelemeler gerçekleştirilmiştir. BULGULAR: MDA, GSH, MPO, TNF-, α IL-1β ve %DNAT değerlerinde oluşan termal travma kaynaklı değişikliklerin NAE-8® uygulaması ile istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde iyileşme gösterdiği tespit edilmiştir. Yapılan histolojik incelemelerin sonuçları da yanık yarasında NAE-8® tedavisinin neden olduğu pozitif değişimleri desteklemiştir. TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, NAE-8®’in deri yanıklarının tedavisinde umut verici bir ajan olduğunu düşündürmektedir.

Facebook'ta Paylaş