« Geri
TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMETLERİNİN ŞİZOFRENİ HASTALARINDA HASTANEYE YATIŞ SIKLIĞI, HASTALIK SEMPTOMLARININ ŞİDDETİ, İŞLEVSEL İYİLEŞME VE İÇGÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİ
FATMA ÇOKER, ARZU YALÇINKAYA, MÜNEVVER ÇELİK, AYSUN UZUN
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - 2021;12(3):181-187
Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Pelitköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ağır ruhsal bozukluğu olan bireylerin hayatın içinde yer almalarını sağlamak amacıyla kurulmuş, psikososyal destek hizmeti veren, takip ve tedavilerinin yapılmasını sağlayan, aynı zamanda hastaneye yatış sayılarını azaltmaya çalışan merkezlerdir. Bu araştırmada; TRSM’de yürütülen rehabilitasyon hizmetlerinin şizofreni hastalarında hastaneye yatış sıklığı, hastalık semptomlarının şiddeti, işlevsel iyileşme ve içgörü üzerine olan etkisini incelemek amaçlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırmaya TRSM’ye, en az bir yıl süreyle devam etmiş şizofreni hastaları dahil edilmiştir. TRSM’ye başladıklarında ve birinci yılın sonunda Pozitif-Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS), Şizofreni Hastalarında İşlevsel İyileşme Ölçeği (ŞİLÖ), İçgörünün Üç Bileşenini Değerlendirme Ölçeği (İÜBDÖ) testleri uygulanmıştır. BULGULAR: Yaş ortalaması 41.9±8.9 (33–51 yaş aralığı) olan 47 hasta (24 erkek, 23 kadın) araştırmaya dahil edilmiştir. TRSM hizmetlerinden faydalanan şizofreni hastalarının hastaneye yatış sıklığının anlamlı düzeyde azaldığı tespit edilmiştir (p<0.05). TRSM hizmeti aldıktan sonraki PANSS Pozitif Ölçek, Negatif Ölçek, Genel Psikopatoloji Ölçeği ve Ölçek toplam puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük, İÜBDÖ puan ortalaması ve ŞİLÖ puan ortalaması ise istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.001). TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada elde dilen bulgular TRSM’de uygulanan rehabilitasyon hizmetlerinin hastaneye yatış sayılarını azalttığını, hastalık semptomlarının şiddeti, işlevsel iyileşme ve içgörü üzerinde de anlamlı derecede etkisinin olduğunu göstermektedir.

Facebook'ta Paylaş