« Geri
ÖN ÇAPRAZ BAĞ LEZYONLARININ OTOJEN HAMSTRİNG TENDON GREFTİ KULLANILARAK ANATOMİK ÇİFT BAND VE TEK BAND TEKNİĞİ İLE REKONSTRÜKSİYONU SONRASI KARŞILAŞTIRMALI ERKEN DÖNEM KLİNİK SONUÇLARIMIZ
BURAK GÜNAYDIN, OSMAN TUĞRUL EREN, RAFFİ ARMAĞAN, HASAN BASRİ SEZER
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni - 2014;48(4):274-281
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ön çapraz bağ lezyonlarının otojen hamstring tendon grefti kullanılarak anatomik çift band ve tek band tekniği ile rekonstrüksiyonu sonrası karşılaştırmalı erken dönem klinik sonuçlarımız Amaç: Bu çalışmanın amacı ön çapraz bağ yırtığı sonrasında anatomik çift band yöntemi ve anatomik tek band yöntemi kullanılarak ön çapraz bağ (ÖÇB) tamiri uygulanan hastaların ameliyat öncesi ve sonrası bulgularını karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 2007-2009 yılları arasında anatomik çift band yöntemiyle ÖÇB rekonstrüksiyonu ameliyatı uygulanan ve yeterli takibi olan 20 hasta ile, anatomik tek band yöntemiyle ÖÇB rekonstrüksiyonu ameliyatı uygulanan ve yeterli takibi olan 20 hastanın sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. İki grubun Lysholm Skorlaması sonuçları, Modifiye Cincinnati Skorlaması sonuçları, IKDC skoru ve aktivite skalasına göre sonuçları, eklem hareket açıklığı sonuçları, stabilite test sonuçları, uyluk atrofisi sonuçları, tek bacakla uzun atlama testi sonuçları ve KT-1000 cihazı ile 15, 20, 30 pound kuvvetler uygulanarak yapılan ölçüm sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. İki grubun karşılaştırmasında student t testi, Mann- Whitney U testi, Anovo testi kullanılarak, p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi. Bulgular: Anatomik çift band tekniği kullanılan hastaların 20 (%100)’si de erkek olup, yaş ortalaması 26.7 (18-35) yıl idi. Bu hastaların 14 (%70)’ünün sağ, 6 (%30)’sının sol dizine rekonstrüksiyon ameliyatı uygulandı. Anatomik tek band tekniği kullanılan hastaların ise 17 (%85)’si erkek olup, yaş ortalama 26 (16-36) yıl idi. Tek band yöntemi kullanılan hastaların ise 11 (%55)’inin sağ, 9 (%45)’unun sol dizine rekonstrüksiyon ameliyatı uygulandı. İki grubun ameliyat sonrası KT-1000 cihazı ile 20 pound ve 30 pound kuvvet uygulanarak yapılan ölçüm değerlerinde ise anatomik çift bant tekniğinin, tek band tekniğine göre anterior translasyonu daha anlamlı bir Şekilde engellediğini saptandı (p<0.05). Diğer ölçüm ve skorlamalarda ise istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Anatomik çift band ÖÇB rekonstrüksiyonunun, tek band ÖÇB rekonstrüksiyonuna göre 20 ve 30 poundluk kuvvetle yapılan KT 1000 ölçümlerinde anterior translasyonu daha anlamlı bir Şekilde engellediği saptandı. Çift band ÖÇB rekonstrüksiyonun klinik sonuçlarını görüldüğünde, bu yöntemin kullanılmasının giderek artacağı kanısındayız.

Facebook'ta Paylaş