« Geri
TİMOMA TEDAVİSİNDE MYASTENİA GRAVİS’İN PROGNOSTİK FAKTÖR OLARAK ETKİSİ
BÜLENT AYDEMİR
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2016;3(3):194-200
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Timoma tipik bir epitelyal tümördür. Nadir görülmekle birlikte ön mediyastinal kitlelerin %50’sini oluştururlar. Prognozu etkileyen faktörler net değildir. Timomaya eşlik eden immün hastalıklar çok çeşitli olup, Myastenia Gravis (MG) en sık eşlik eden paraneoplastik sendromdur. Timomanın tedavisinde en etkili yöntem komplet cerrahi rezeksiyondur. Bu çalışmada timomalı olgularda MG varlığının prognozu ne yönde etkilediği incelenmistir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2003- Eylül 2016 tarihleri arasında timoma tanısıyla opere edilen 61 olgu retrospektif olarak incelendi. Olgular MG’nin eşlik ettiği ve etmediği timoma olarak iki gruba ayrıldı. Yaş, cinsiyet, şikayet, lezyon lokalizasyonu, girişim yolu, yapılan rezeksiyon, histopatolojik tanı, evre, ve uzun dönem takip sonuçları açısından değerlendirildi. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen toplam 58 olguda ortalama yaş 48 olup bu olguların 37’i erkek, 21’i kadın idi. 24 olguya MG eşlik ederken, 34 olguya MG eşlik etmiyordu. Olguların izlem süresi 1 ay ile 155 ay arasında değişmekteydi. TARTIŞMA ve SONUÇ: MG’nin eşlik ettiği grupta 5 yıllık sağkalım % 87.5 iken MG’nin eşlik etmediği grupta %82.4 olarak saptandı. MG’in eşlik ettiği timoma olgularının sağ kalım süresi daha uzun olmasına rağmen iki grup arasında anlamlı bir istatistiksel farklılık saptanmadı (p=0.311).

Facebook'ta Paylaş