« Geri
CERRAHİ HASTALARININ HEMŞİRELİK BAKIMINI ALGILAYIŞI VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ
ESMA ÖZŞAKER, HÜDA SEVİLMİŞ, YASEMİN ÖZCAN, MERVE SAMAST
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(2):152-159
Ege University Faculty of Nursing, Izmir, Turkey

Amaç: Bu çalışma, cerrahi hastalarının hemşirelik bakımını algılayışını ve memnuniyet düzeylerini incelemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu çalışmanın örneklemini, 17 Aralık 2018- 15 Mart 2019 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin cerrahi kliniklerinde yatan, araştırmaya katılmayı kabul eden, 18 yaş ve üzeri, iletişim kurabilen 300 hasta oluşturdu. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Hasta Bilgi Formu” ve “Newcastle Hemşirelik Memnuniyet Ölçeği”, “Hastaların Hemşirelik Bakımın Algılayış Ölçeği (HHBAÖ)” kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Student t testi, varyans analizi ve Pearson’s Korelasyon analizi kullanıldı BULGULAR: Cerrahi kliniklerde yatan hastaların; hemşirelik bakımından memnuniyet puan ortalaması 79, 86±19, 31 ve hemşirelik bakımını algılayışı puan ortalaması 68, 03±9, 87 olarak bulundu. Hastaların Newcastle hemşirelik bakımından memnuniyet ölçeği toplam puan ortalaması ile hemşirelik bakımını algılayışı ölçeği toplam puan ortalaması arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (r=0, 665; p=0, 001). Eğitim düzeyi, kronik hastalık durumu, hastaneye yatış şekli, odada bulunan hasta sayısı ile hemşirelik bakımından memnuniyet puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulundu (p<0, 05). SONUÇ: Cerrahi hastalarının hemşirelik bakımını algılama düzeylerinin ve hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu bulundu. Hastaların hemşirelik bakımına ilişkin algılarının, hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerini olumlu etkilediği belirlendi.

Facebook'ta Paylaş