« Geri
İZOLE KORONER ARTER BAYPAS GREFT CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN SAFEN VEN GREFT İNSİZYON ALANI ENFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİMİZ
OZAY AKYILDIZ, OMER ULULAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2022;17(3):179-187
Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Acibadem Adana Hospital, Adana, Turkey

Amaç: Bu çalışmada, hastanemiz kardiyovasküler cerrahi kliniğinde son 12 yıl içinde yapılan izole koroner arter baypas greft cerrahisinden sonra gelişen safen ven greft insizyon alanı cerrahi alan enfeksiyonu olgularının, etken olan mikroorganizmaları, risk faktörlerini ve klinik özelliklerini ortaya koymak amacıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Mart 2009-Kasım 2020 tarihleri arasında hastanemiz kardiyovasküler cerrahi kliniğinde izole koroner arter baypas greft cerrahisi ya¬pılan ve postoperatif dönemde safen ven greft insizyon alanı enfeksiyonu gelişen ve cerrahi alan enfeksiyonu olarak kabul edilen toplam 34 hasta (23 kadın, 11 erkek; ort. yaş 68.0±9.0 yıl; dağılım 51-86 yıl) çalışmaya alındı. Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik verileri, altta yatan hastalıkları, preoperatif, intraoperatif ve postoperatif risk faktörleri retrospektif olarak incelendi. BULGULAR: Yaklaşık 12 yıllık bir periyotta yapılan izole koroner arter baypas greft cerrahisinde safen ven greft insizyon alanı cerrahi alan enfeksiyonu oranı %0.8 olarak belirlenmiştir. Bunların 23’ü (%67.6) yüzeyel insizyonel cerrahi alan enfeksiyonu, 11’i (%32.4) derin insizyonel cerrahi alan enfeksiyonu olarak değerlendirilmiştir. Cerrahi alan enfeksiyonu gelişen hastalarda yaş, kadın cinsiyet, obezite, diabetes mellitus, sigara, acil cerrahi, 1’den fazla safen ven greft kullanımı, operasyon, kardiyopulmoner baypas ve aortik klemp sürelerinin uzun oluşu, intraoperatif kan transfüzyonu, yoğun bakım ünitesi’nde kalma süresi uzunluğu, inotrop kullanımı ve toplam hastanede yatış süresi uzunluğu anlamlı bulundu. Pürülan akıntı kültürlerinde üreyen mikroorganizmaların 18’ini (%53) Gram negatif bakteriler, 12’sini (%35.3) Gram pozitif bakteriler ve birini (%2.9) mantarlar oluşturmuştur. Beş (%14.7) hastada ise patojen mikroorga¬nizma üretilemedi. Cerrahi alan enfeksiyonu tespit edilen hastalardan en sık izole edilen iki etken koagülaz negatif stafilokoklar (%17.6) ve Escherichia coli (%17.6) idi. SONUÇ: Kardiyovasküler cerrahi girişim geçiren hastalarda özellikle cerrahi alan enfeksiyonuna dikkat edilmelidir. Koroner arter baypas greft cerrahisi sonrası cerrahi alan enfeksiyonunun, risk faktörlerinin belirlenmesi, cerrahi tekniklerin modifikasyonu ve postoperatif dönemin sıkı tutulması ile azaltılabileceği akıl¬da tutulmalıdır. Taburcu olduktan sonraki takip ve kişisel bakım önemlidir ve enfeksiyon ortaya çıktığında ampirik tedavi yaklaşımı hastanemizde önde gelen enfeksiyöz ajanların koagülaz negatif stafilokoklar ve E. coli olduğu dikkate alınarak belirlenmelidir.

Facebook'ta Paylaş