« Geri
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI, PROBLEMLİ SOSYAL MEDYA KULLANIMI, ANKSİYETE, DEPRESYON VE SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
AHMET ÜZER, BETÜL KURTSES GÜRSOY
Kocatepe Tıp Dergisi - 2022;23(3):288-294
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı

AMAÇ: İnternet kullanımı hayatı birçok alanda kolaylaştırırken, aşırı ve sık kullanımı ile ilişkili olumsuz sonuçları da artmaktadır. Bununla birlikte, internette geçirilen zamanların büyük kısmını oluşturan sosyal medyayı sık ve kontrolsüz kullanmanın olumsuz psikososyal sonuçları üzerine yapılan araştırmalar da dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, kesitsel olarak değerlendirilen üniversite öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı (İB), Problemli Sosyal Medya Kullanımı (PSMK), depresyon, anksiyete ve sosyodemografik özellikler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmamıza Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği (SMBÖ), İnternet Bağımlılığı Testi (İBT) ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’ni (HAD) dolduran 196 Tıp Fakültesi öğrencisi [122’si (% 62.2) kadın, yaş ortalaması 21.33 ± 1.92 yıl] katıldı. BULGULAR: Sonuçlar, katılımcıların %26.5’inde orta düzeyde İB bulunduğunu, PSMK puanlarının (RO: 1.276, %95 GA: 1.187-1.372) ve düzenli sportif aktivite eksiliğinin (RO: 3.003, %95 GA: 1.107-8.144) İB için risk oluşturduğunu gösterdi. Çoklu doğrusal regresyon analizi ise İB’nın, PSMK puanları (%49 varyans) ve anksiyete (%6 varyans) tarafından bağımsız şekilde yordandığını gösterdi. SONUÇ: Araştırmamızın sonuçları genç yetişkinlerde aşırı sosyal medya kullanımının ve anksiyetenin İB ile anlamlı ilişkili olduğunu göstermiştir. Düzenli spor alışkanlığının bedensel sağlığa olan katkısının yanında anksiyete ve bağımlılık gibi önemli psikiyatrik sorunlarla olan ilişkisinin daha iyi aydınlatılması, bağımlılık önleme programlarına katkı sağlayabilir.

Facebook'ta Paylaş