Türk Medline

FARKLI KANAL ŞEKİLLENDİRME SİSTEMLERİNİN KÖK DENTİN KIRILMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ

RECAİ ZAN, EDA GÜRSU

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 2022;18(3):9-14

Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, kök kanal şekillendirilmesi sırasında kullanılan ProTaper Next, WaveOne Gold ve One Shape New Generation döner alet sistemlerinin kök dentin kırılma direnci üzerindeki etkilerini incelemektir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Seksen adet çekilmiş insan alt premolar dişi rastgele 4 gruba ayrıldı (n=20). Kök kanalları el aletleri, OSNG, PTN ve WOG rotary sistemleri ile enstrümante edildi. Elements Free Obturasyon sistemi ile doldurulan kök kanallarına üniversal test cihazı ile 1 mm/dk kuvvet uygulandı. Kırık oluşumuna uygulanan maksimum kuvvet Newton cinsinden ayrı ayrı kaydedilmiştir. BULGULAR: WOG ile OSNG grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (P>.05). PTN grubu, OSNG ve WOG gruplarıyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak daha düşük kök dentin kırılma direnci değerleri gösterdi (P<.05). TARTIŞMA ve SONUÇ: Kök dentin direnci ile ilgili olarak, WOG sistemi kök kanal tedavileri sırasında kök dentin kırılma direnci açısından daha güvenli bir sistem olarak tercih edilebilir.