« Geri
ÇOCUKLUK ÇAĞI YAŞ GRUBUNDA KOKSİKS MORFOLOJİSİNİN MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
DİLEK SAĞLAM
Kocatepe Tıp Dergisi - 2022;23(3):317-321
Turgut Özal Üniverstesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı

AMAÇ: Koksiks, vertebral kolonun distalinde yer alan, sakrum alt ucu ile eklem yapan ve sıklıkla 3 veya 4 vertebral segmentten oluşan üçgen şeklinde bir kemiktir. Bu çalışmanın amacı çocukluk çağı yaş grubunda koksiks morfolojisinin ve morfometrisinin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, Ocak 2020- Ocak 2021 tarihleri arasında hastanemizde lumbosakral veya pelvik MRG ile tetkik edilmiş olan çocuk hastalar çalışmaya dahil edildi. Sakral ve koksigeal vertebraların en iyi şekilde görüntülendiği mid-sagittal, T1 ağırlıklı MRG kesitlerinde vertebraların dizilimleri, listezis varlığı/yokluğu ve koksiks vertebra sayısı kaydedildi. Ayrıca aynı kesitte morfometrik değerlendirmede doğrusal koksiks uzunluğu, sakrokoksigeal açı, sakrokoksigeal eklem açısı ve interkoksigeal açı ölçüldü.BULGULAR: Toplam 47 hasta (36 kız, 11 erkek) çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 13.7±2.1 idi. Kız ve erkek hasta-lar arasında ve farklı yaş grupları arasında (grup 1: 7-10 yaş, grup 2: 11-13 yaş, grup 3: 14-16 yaş); koksiks uzunluğu, sakrokoksi-geal açı, sakrokoksigeal eklem açısı, interkoksigeal açı arasında anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla; p= 0,728, p=0,262, p=0,105 ve p=0.191, p= 0.684, p=0.927). SONUÇ: Bu çalışmaya göre çocukluk çağı yaş grubunda sakrokoksigeal açı, sakrokoksigeal eklem açısı ve interkoksigeal açılar değerlendirildiğinde kız ve erkek hastalar arasında ve farklı yaş grupları arasında farklılık saptanmamıştır. Çocukluk çağı yaş grubunda koksikse ait morfolojik özelliklerin bilinmesi, hastalıkların değerlendirilmesinde kolaylık sağlayacaktır.

Facebook'ta Paylaş