« Geri
TÜRKİYE’DE BİR ÜNİVERSİTENİN SU VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE LEGİONELLA CİNSİ BAKTERİLERİN ARAŞTIRILMASI
MERVE ÖZİŞ, HAMİDE KAYA, TAYLAN BOZOK, SEDA TEZCAN ÜLGER, GÖNÜL ASLAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2022;17(3):173-178
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Amaç: Su sistemlerinde Legionella kolonizasyonu toplumsal ve hastane kökenli pnömoni insidansını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Bu çalışma ile tıp fakültesi hastanesinin yataklı servislerinin ve üniversiteye bağlı fakültelerin su ve soğutma sistemlerinde Legionella varlığının araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Şubat-Ekim 2020 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yataklı servislerinin ve üni¬versiteye bağlı 11 fakültenin su ve soğutma sistemlerinden alınan 418 su ve sürüntü örneğinde Legionella cinsi bakterilerin varlığı araştırıldı. Örnekler BCYE besiyerine inoküle edildi ve üreme tespit edilen örneklerin lateks aglütinasyon testi ile tür ve serogrup düzeyinde identifikasyonları yapıldı. Ayrıca bu izolat¬ların doğrulanması için rpoB dizi analizi yöntemi kullanıldı. BULGULAR: Hastanenin yataklı servislerinden toplanan örneklerin (n=97) dördünde (%4.1), fakültelerden toplanan örneklerin (n=321) üçünde (%0.9) olmak üzere toplamda yedi (%1.67) örnekte Legionella cinsi bakteri izole edildi. Lateks aglütinasyon testi ile bu izolatlardan biri (%14.3) Legionella pneumophila serogrup 2-14, altısı (%85.7) Legionella pneumophila serogrup 1 olarak gruplandırıldı. Tür tanımlamaları dizi analizi sonuçları ile uyumlu bulundu. SONUÇ: Yataklı servislerden alınan örneklerde fakültelere göre daha yüksek oranda Legionella pneumophila izole edilmesi büyük bir risk oluşturmaktadır. Ça¬lışmamızdaki Legionella tespit oranı düşük olsa da su ve soğutma sistemlerinin dezenfeksiyonun, takip ve denetimin düzenli yapılmasının Legionella nedenli pnömonilerin azaltılmasında etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Facebook'ta Paylaş