Türk Medline
Dokran

RENAL HÜCRELİ KARSİNOMUN BAŞ VE BOYUN METASTAZI: İKİ OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN İNCELENMESİ

YETKİN ZEKİ YILMAZ, ETHEM İLHAN, RAFET YILDIRIM, ŞEBNEM BATUR, AYŞEGÜL BATIOĞLU KARAALTIN

ENTCase - 2022;8(3):50-56

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 

Renal hücreli karsinom, böbreğin en sık görülen malign tümörüdür. Tanı anında hastaların % 30’unda uzak organ metastazı vardır. Akciğerler, kemikler, karaciğer, lenf düğümleri ve mediasten metastazın en sık görüldüğü bölgelerdir. Baş ve boyun bölgesinde metastaz çok nadirdir. Bu olgu sunumu serisinde, 20 yıl önce renal hücreli karsinom nedeniyle sağ radikal nefrektomi operasyonu geçirmiş ve sağ parotis lojunda kitlesi olan 64 yaşında erkek hasta ve yine 10 yıl önce renal hücreli karsinom nedeniyle sol nefrektomi operasyonu geçirmiş ve sol tonsil üzerinde yeni gelişmiş kitlesel lezyonu olan 63 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Bu olgu sunumu serisinde renal hücreli karsinomda nadir bir tablo olan baş ve boyun bölgesi metastazlarının klinik özellikleri ve tedavi stratejisinin sunulması amaçlanmıştır.