Türk Medline
Dokran

AMELOBLASTOMA VE ODONTOJENİK KERATOKİSTLERİN RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

BERKAY TOKUÇ, ENVER ALPER SİNANOĞLU, FATİH MEHMET COŞKUNSES

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 2022;18(3):43-49

Kocaeli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D., Kocaeli

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, ameloblastoma (AB) ve odontojenik keratokist (OKK) olgularının konik ışınlı bilgisayarlı tomografi eşliğinde radyolojik özelliklerini karşılaştırmaktır. YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014-2020 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvurmuş, histopatolojik olarak ameloblastoma veya keratokist tanısı almış olguların verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Lezyonların lokalizasyonu, radyolojik görünümü, komşu dişlerde kök rezorpsiyonu ve deplasman varlığı, gömülü diş ile ilişkisi, kortikal kemikte ekspansiyon ve perforasyon varlığı, tedavi biçimi ve rekürrens oranları kayıt ve analiz edilmiştir. BULGULAR: 10 AB ve 13 OKK olgusu değerlendirilmiştir. AB grubundaki hastaların yaş ortalaması 39,5 (16-64 arasında) iken, OKK grubundaki hastaların yaş ortalaması 42,3 (21-68 arasında) olarak tespit edilmiştir. AB olgularının %90’ının, OKK olgularının ise %84’ünün mandibula posterior bölgede lokalize olduğu gözlenmiştir. AB’nin istatistiksel anlamlı olacak şekilde OKK’ye göre daha fazla kök rezorpsiyonuna, diş deplasmanına ve kortikal kemik ekspansiyonuna ve perforasyonuna sebep olduğu tespit edilmiştir (sırasıyla; p=0,002, p=0,006, p=0,005, p=0,007). Ancak, lezyonların radyolojik görünümü, gömülü diş ile ilişkisi ve rekürrens oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). TARTIŞMA ve SONUÇ: Birbirine benzer radyolojik özellikler gösteren bu iki patolojik oluşumun ön tanı sürecinde ayrımının yapılması zor olabilmektedir. AB ve OKK’nin çevre kemik ve dentisyonda meydana getirdiği değişiklerin bilinmesi; yaklaşım ve tedavi sürecinin yönlendirilmesi açısından klinisyene yardımcı olacaktır.