« Geri
PEDİATRİK YAŞ POPÜLASYONUNDA TESTİKÜLER KAN AKIMININ MİKRO V DOPPLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: PREPUBERTAL TORSİYONUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KIDEMLİ REHBERLİK İHTİYACINI AZALTABİLİR
SAMET ŞİMŞEK, MEHMET KARAGÜLLE, FATMA ZEYNEP ARSLAN, SÜLEYMAN ÖNCÜ, MEHMET ÖNCÜ, AHMET TAN CİMİLLİ
Yeni Üroloji Dergisi - 2022;17(2):64-73
University of Health Science, Department of Radiology, Batman Training and Research Hospital, Batman, Turkey

Amaç: Pediatrik popülasyonda testis vaskülaritesini MicroV Doppler (MVD) ve Q pack incelemesi ile değerlendirdik ve deneyimsiz ile kıdemli radyologlar arasındaki interobserver variabiliteyi inceledik. Ayrıca çocuklarda testis kanlanmasını göstermede MVD ve Q pack incelemesini renkli ve power Doppler ile karşılaştırdık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 114 testis (4-14 yaş arası) dahil edildi. Testis mikrodamar yapısı renk, power, MicroV Doppler ve Q-pack inceleme teknikleri kullanılarak incelendi. Testis parankiminin vaskülaritesini görsel olarak puanlamak için renk, Power ve MicroV Doppler için bir gruplama sistemi oluşturuldu. Bulgular: Çalışmamızda tüm çocuklarda MVD ile testis kan akımının varlığını doğruladık. Renkli, power Doppler ve MVD’de gözlemciler arasında anlamlı bir fark olmadığını ve MVD’de tutarlılık değerinin renkli ve power Doppler’e göre daha yüksek olduğunu bulduk. Q-pack değerleri ile hasta yaşı arasında anlamlı bir pozitif korelasyon gözlemledik. Bu çalışmadan elde edilen Q-pac değerleri yaşla birlikte arttı. İstatistiksel olarak anlamlı yanlılığın olmaması, yöntemin yararlı olduğunu gösterir. Sonuç: MVD, gözlemciler arası önemli bir değişkenlik olmaması ve çalışma hayatının ilk yıllarında daha az deneyimli radyologlar için prepubertal torsiyon gibi akut skrotal patolojileri kolaylıkla tespit edebilmesi nedeniyle tekrarlanabilir bir yöntemdir. Böylece çocuklarda acil vakaların değerlendirilmesinde radyoloji asistanına eşlik eden kıdemli rehberliğe duyulan ihtiyaç azalabilir.

Facebook'ta Paylaş