« Geri
HEPATOBİLİYER SİNTİGRAFİ YÖNTEMİ İLE SİROZ HASTALARININ SAFRA KESESİ MOTOR FONKSİYONLARI VE SAFRA DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
MEHMET KORUK, ŞİNASİ ÖZKILIÇ, M CEMİL SAVAŞ, ZEKİ ÇELEN, ABDURRAHMAN KADAYIFÇI, CANAN ÖZKILIÇ
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2003;2(2):46-49
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak. İç hastalıkları AD, Gastroenteroloji BD, Gaziantep

Giriş ve amaç: Karaciğer sirozlu hastalarda hepatosit fonksiyonları, safra kesesi motor fonksiyonları ve safra dinamiğinde meydana gelen değişiklikleri kantitatif hepatobiliyer sintigrafi yöntemi ile değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve yöntem: Çalışmamızda hasta grubu klinik, laboratuvar ve histopatolojik olarak siroz tanısı konmuş 17 olgudan (12 erkek, 5 kadın; ortalama yaş:55,2 yıl) ve kontrol grubu ise 20 olgudan (14 erkek, 6 kadın; ortalama yaş:49,7 yıl) oluşmaktaydı. Bütün olgularda en az 8 saatlik açlık sonrası 3-5 mCi Tc-99m-Mebrofenin iv yapıldıktan sonra 90 dakika süreyle dinamik imajlar alındı. Vizüel olarak safra kesesi doluşu izlendiği görüntüde hastaya 250 ml standart sıvı gıda (Ensure plus) içirildi. Tüm görüntülerin bilgisayar yardımıyla incelenmesi sonucunda her olgu için radyofarmasötiğin maksimum ekstrakte edilme zamanı (Tmax), maksimum ekstrakte edilen radyofarmösitiğin yarısının ekskresyonu için geçen zaman (T1/2), safra kesesi ejeksiyon fraksiyonu (SKEF), safra kesesi vizüalizasyon zamanı (SKVZ), safra kesesi dolma zamanı (SKDZ) ve safranın duodenuma ulaşma zamanı (SDUZ) değerleri bilgisayar yardımıyla belirlendi. Bulgular: Tmax, T1/2max, SKVZ, SKDZ ve SDUZ değerlerinin ortalamaları hasta grubunda sırasıyla 25,76 dk, 37,55 dk, 25,23 dk, 53,35 dk, 39,88 dk, kontrol grubunda ise 12,40 dk, 23,15 dk, 16,82 dk, 30,57 dk, 25,00 dk olarak bulundu. Bu değerlerin siroz olgularında anlamlı derecede uzadığı görüldü (p < 0.05). Ortalama SKEF değeri hasta grubunda % 37,5, kontrol grubunda % 41,8 bulundu, siroz grubunda SKEF düşük olmasına rağmen her iki grup arasında anlamlı fark olmadığı görüldü (p > 0.05). Safra taşı görülme sıklığı hasta grubunda % 29,4, kontrol grubunda % 5 olup aradaki fark anlamlıydı (p < 0.05). Sonuç: Karaciğer sirozu olgularında hepatobiliyer sintigrafi ile hepatosit alım fonksiyonunun azaldığı, safra dinamiğinin bozulduğu ancak safra kesesi motor fonksiyonunda önemli bir değişikliğin olmadığı saptandı. Ayrıca sirozlu hastalarda safra kesesi taşı insidansı belirgin olarak arttığı ancak bunun safra dinamikleri ve safra kesesi motor fonksiyonunu etkilemediği tesbit edildi.

Facebook'ta Paylaş