« Geri
YENİ KORONAVİRÜS SALGINININ TOPLUMUN KAYGI VE YAŞAM KALİTESİ DÜZEYİNE ETKİSİ
DÖNDÜ ŞANLITÜRK, MESUT ARDIÇ
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi - 2022;25(2):77-83
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Tokat, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yeni koronavirüs salgınının toplumun kaygı ve yaşam kalitesi düzeyine etkisinin incelenmesidir. YÖNTEMLER: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklemini Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan 18-85 yaş aralığındaki 335 birey oluşturmuştur. Tanımlayıcı verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, kaygı düzeyinin belirlenmesinde koronavirüs kaygı ölçeği (KKÖ) ve yaşam kalitesinin ölçülmesinde yaşam kalitesi ölçeği kısa formu (SF-12) kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 1 Haziran-1 Ağustos 2020 tarihleri arasında Google forms aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, tek yönlü ANOVA, Student t testi ve Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. BULGULAR: Katılımcıların %55’inin 18-24 yaş aralığında, %68’inin kadın, %75’inin üniversite mezunu ve %88’inin kronik hastalığının bulunmadığı belirlenmiştir. Çalışma bulgularına göre katılımcıların yaşam kalitesi alt grubu olan fiziksel ve mental sağlık puan ortalamalarının düşük (fiziksel: 14,91 ± 2,07 ve mental: 15,55 ± 3,91), kaygı düzeylerinin ise yüksek olduğu (16,35 ± 2,92) belirlenmiştir. Yaşam kalitesi ve kaygı düzeyleri ile yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Yaşam kalitesi alt boyutları ile kaygı düzeyi arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (P < ,05). SONUÇ: Yeni koronavirüs nedeniyle toplumun kaygı düzeylerinin yüksek, yaşam kalitesinin ise düşük olduğu belirlenmiştir. Yaş, cinsiyet ve meslek gibi demografik özelliklerin kaygı ve yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğu, gelecekte bu faktörler göz önünde bulundurularak yaşam kalitesini yükselten ve sosyal destek kaynaklarının güçlendirilmesi yönünde çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Facebook'ta Paylaş