« Geri
ACİL SERVİSE GERİATRİK HASTALARIN 72 SAAT İÇERİSİNDEKİ TEKRAR BAŞVURULARI
MEHMET ALİ ASLANER
Acta Medica Alanya - 2019;3(3):267-271
Acil Tıp Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Amaç: Geriatrik hastaların acil servise (AS) üç gün içerisindeki tekrar başvuruları ile ilgili literatürde yeterli veri yoktur. Bu çalışma ile bu hastaların karakteristik özelliklerini belirlemek ve sonrasında 90 günlük mortalite sonuçlarını saptamak amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma Ocak 2018 tarihinde ikinci basamak bir devlet hastanesi acil servisinde gerçekleştirildi. Hasta popülasyonu 65 yaş ve üzeri hastalardan seçildi. Hastaların ilk başvuru ve 72 saat içerisindeki ikinci başvuru kayıtları not edildi. Bulgular: Çalışma süresince 1422 geriatrik hasta AS’e başvurdu ve bu hastalar içerisinde 85 (%6) hasta 72 saat içerisinde tekrar AS’e başvurdu. Bu hastaların %54, 1’i kadındı ve hastaların ortanca yaşı 74’tü (IQR 70-80). Tekrar başvuru yapan geriatrik hastaların %77, 6’sı (n=66) ilk başvurusu ile benzer şikâyetlere sahipti. Tekrar başvuruları farklı tanılarla gerçekleşen hastaların 90 günlük mortalite oranları, aynı tanı ile başvuranlara göre daha yüksek izlense de aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (%26, 3 ve %13, 6; sırasıyla). Tüm tekrar başvurular içerisinde mortalite sonuçlarına bakıldığında, hastaların %16.5’inde (n=14) 90 gün içerisinde mortalite izlendi. Sonuç: Geriatrik tekrar başvuru oranları literatürle kıyaslandığında bir miktar daha yüksek izlendi. Benzer tanılarla tekrar başvuru oranları oldukça yüksekti. Çalışma içerisinde yaklaşık her altı hastadan birinin 90 gün içerisinde mortalite ile sonuçlandığı görüldü.

Facebook'ta Paylaş