« Geri
DİYABETİK AYAKLI HASTALARIN BAKIM VERENLERİNDE BAKIM VEREN YÜKÜ VE YAŞAM KALİTESİ
ECE YAZLA, MEHMET EMRAH KARADERE, ÖZLEM TERZİ, METE DOLAPÇI, AHMET ÇINAR YASTI
Family Practice and Palliative Care - 2017;2(3):28-37
Hitit University Medical School, Department of Psychiatry, Corum, Turkey

Giriş: Bakım veren yükü, yaşlı, kronik hastalığı veya yetersizliği olan bireye bakım veren kişinin yük altına girmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu yükün algılanma düzeylerini çeşitli kişisel ve hastalığa ait özelliklerin etkilediği bilinmektedir. Dâhili ve psikiyatrik hastalıkları olan hastaların bakım verenlerinin yüklerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda psikiyatri grubunda bakım veren yükünün anlamlı yüksekliği bildirilmiştir. Bu çalışmamızda, diyabetik ayaklı hastaların bakım verenlerini, yük düzeyi açısından psikotik hastaların ve kontrol grubu kabul ettiğimiz inguinal herni ameliyatı geçiren hastaların bakım verenlerinin yük düzeyleri ile karşılaştırmayı ve bakım veren yükü ile ilişkili özellikleri araştırmayı amaçladık. Yöntem: Hastanemizde yatarak tedavi alan 30 diyabetik ayak ve 30 inguinal herni tanılı, Çorum Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)’nde psikotik bozukluk tanısı ile kayıtlı 30 hastanın bakım verenleri dâhil edildi. Gönüllülerin Zarit Bakıcı Yükü, Beck Depresyon, Beck Anksiyete, Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) ve Kısa Form-36 (SF-36) ölçeklerini doldurmaları sağlandı. Bulgular: Diyabetik ayaklı grubun bakım verenlerinin çoğunluğunun çalışmayan kadınlardan oluştuğu gözlendi. Bakım veren yükü düzeyleri psikoz grubununkinden farksız, kontrol grubundan anlamlı yüksek bulundu (p<0, 001). Kontrol ve psikoz grubuna kıyasla, diyabetik ayak grubunda depresyon ve anksiyete ölçekleri anlamlı yüksek, bazı yaşam kalitesi alt ölçeklerinin puanları ise anlamlı düşük saptandı. Sadece, diyabetik ayaklı grupta bakım verme süresi yük ile ilişkili bulundu (r=0, 421, p=0, 020). Sonuç: Diyabetik ayaklılara bakım verenler, sosyal hayattan daha fazla izole kalmaktadırlar. Muhtemelen bakıma ihtiyacı olan bir yaşlı ile yaşamak zorunda kalmaları buna neden olmaktadır. Her ne sebeple olursa olsun, diyabetik ayaklı hastalara bakım verenlerde anksiyete ve depresyon düzeyleri yüksek, hayat kalitesi azalmış ve yük düzeyleri de psikotik grup kadar yüksek bulunmuştur. Bu nedenle, bakım verenlerin fiziki ve ruhsal sağlıklarının korunması anlamında, dikkatle izlenmeleri ve gereğinde destek tedavilerinin başlanması uygun olacaktır.

Facebook'ta Paylaş