« Geri
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BENLİK SAYGILARI VE ÖĞRENİMLERİNE İLİŞKİN DOYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
SEDA DEĞİRMENCİ ÖZ, GÜLDEM YILDIZ
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi - 2019;6(2):79-89
İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Çalışma, hemşirelik öğrencilerinin mesleki benlik saygıları ve öğrenimlerine ilişkin doyum düzeylerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir. YÖNTEM: Çalışmanın örneklemini, İstanbul ilinde bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören 149 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplanmadan önce etik kurul ve kurum izni alınıp, veriler “Öğrenci Doyum Ölçeği-Kısa Form” ve “Arıcak Mesleki Benlik Saygısı” ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi; yüzde, t testi, ANOVA, Pearson Korelasyon ve Mann Whitney U testleri ile yapılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğu kadın (%82, 6) ve 21-23 yaş (%45, 6) aralığındadır. Öğrencilerin %73, 2’sinin hemşireliği isteyerek seçtiği, %59, 7’sinin mesleği seçerken ailesinin etkili olduğu, %91, 9’nun mezun olduktan sonra mesleği yapmayı düşündüğü ve %74, 5’nin üniversitenin sosyal kulüplerine üye olmadığı saptanmıştır. Öğrenci doyum ölçeğinin genel ortalaması 3, 43±, 71 olup, öğrencilerin en yüksek öğretim elemanları alt boyutundan (3, 68±0, 69), en düşük ise kararlara katılım alt boyutundan (3, 19±0, 45) puan aldıkları saptanmıştır. Mesleki benlik saygısı ölçeğinin toplam puanı ise 115, 87±18, 25 olarak belirlenmiştir. SONUÇ: Öğrencilerin, mesleki benlik saygısı ölçeği ile öğrenci doyum ölçeği arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin mesleki benlik saygılarının en düşük birinci sınıfta, en yüksek ise dördüncü sınıfta olduğu belirlenip, mesleğini isteyerek seçen, bölümünden memnun olan ve mezun olduktan sonra mesleğini yapmayı düşünen öğrencilerin mesleki benlik saygılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Facebook'ta Paylaş