Türk Medline
Dokran

FARKLI SONİK AKTİVASYON TEKNİKLERİNİN SODYUM HİPOKLORİT YIKAMA SOLÜSYONUNUN ORGANİK DOKU ÇÖZME KAPASİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ENDOACTİVATOR / EDDY

ORKUN USLU, GÜLSÜM KUTLU BASMACI, GÜHER BARUT, FARUK HAZNEDAROGLU

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 2022;18(3):15-19

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, iki farklı sonik aktivasyon sisteminin sodyum hipokloritin organik doku çözme kapasitesi üzerindeki etkinliğini karşılaştırmak ve değerlendirmektir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Sodyum hipokloritin doku çözme etkinliğinin değerlendirilebilmesi için sığır kas dokusu örnekleri kullanıldı. Her bir doku örneğinin ağırlığı 50±2 mg olarak standardize edildi. Toplamda 25 adet doku örneği kullanıldı. Çalışmadaki doku örnekleri üzerine uygulanan %5.25’lik Na- OCl’ nin aktivasyon yöntemine göre 2 grup oluşturuldu. Grup 1’de EndoActivator (n=10) (Dentsply-Maillefer, Baillagues, İsviçre); Grup 2’de Eddy sistemi (n=10) (VDW GmbH, Münih, Almanya) kullanıldı. Aktivasyon yöntemi kullanılmayan %5.25 NaOCl ise kontrol grubu (n=5) olarak kullanıldı. Her bir doku örneği işlem sonrası tartılarak değerler kayıt edildi. Çalışmada elde edilen veriler post hoc Tukey ve post hoc Tamhane testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. BULGULAR: Grup 1 ve Grup 2’ de organik doku çözme değerlerinin, kontrol grubunun organik doku çözme değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla olduğu görülmektedir (p=0,00). Eddy grubunun organik doku çözme değeri, Endo- Activor grubundan fazla olmasına rağmen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır(p>0.05). TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın limitleri dahilinde sonik aktivasyon tekniklerinin kullanımı, sodyum hipokloritin doku çözme etkinliğini arttırmıştır.