« Geri
10-12 YAŞ KADIN VOLEYBOLCULARA UYGULANAN STATİK VE DİNAMİK ÇEKİRDEK EGZERSİZ ÇALIŞMA-LARININ BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
SADETTİN EROL
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi - 2022;12(43):1-13
Uludag University, Faculty of Sports Sciences, Bursa / Turkey

Amaç: Bu çalışmada 10-12 yaş kadın voleybolculara uygulanan statik ve dinamik çekirdek egzersizlerinin denge, dikey sıçrama, çe-viklik ve esneklik performanslarına etkilerinin incelenmesi amaçlan-mıştır. Yöntem: Deney grubunun yaş ortalaması (DG) 11.46± idi.51 yaş, ortalama vücut ağırlığı 38.38±12.02 kg, ortalama boy 144.06±8.99 cm, kontrol grubunun (KG) yaş ortalaması 11.53± idi.51 yıl. Çalışmaya gönüllü olarak katılan otuz kadın voleybolcunun orta-lama vücut ağırlığı 38.48±7.99 kg, ortalama boy 147.93±12.70 cm, antrenman yaşı 3±1.2 yıl idi. Araştırmaya katılan sporcular rastgele kontrol ve deney grubu olarak iki gruba ayrıldı. Bu gruplara farklı eğitim programları uygulanmıştır. (KG) düzenli voleybol antrenma-nına ek olarak 8 hafta boyunca 30 dakika boyunca haftada 3 kez statik ve dinamik çekirdek antrenmanı yapıldı. (KG) ise sadece haftalık dü-zenli voleybol antrenmanı uygulandı. Çalışmalardan önce her iki gru-bun ön test ölçümleri (denge, dikey sıçrama, çeviklik ve esneklik) ya-pıldı. 8 Hafta sonunda grupların son test ölçümleri alındı. Grupların öncesi ve sonrası değerlerini ayrı ayrı karşılaştırmak için (2x2) tek-rarlanan ANOVA kullanıldı. Bulgular: Grupların ilk ve son test öl-çümleri gruplar arasında karşılaştırıldı; Verilerin analizine göre denge testi, dikey sıçrama testi, çeviklik testi ve esneklik testi ölçüm değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark gözlendi (p<0.05). So-nuç: Düzenli voleybol antrenmanlarının yanı sıra kondisyon çalışma-ları kapsamında uygulanan dinamik ve statik çekirdek programlar sporcuların ölçülen bazı motor gelişim özelliklerine olumlu katkı sağ-lamıştır.

Facebook'ta Paylaş