Türk Medline

FARKLI IŞIK KAYNAKLARININ KÜTLESEL YERLEŞTİRİLEBİLEN KOMPOZİT REZİNLERİN KONVERSİYON DERECELERİNE ETKİLERİ

AYNUR YILDIZ, ALPER KAPTAN

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 2022;18(3):20-26

Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Tekirdağ

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı; farklı ışık kaynaklarının ve farklı ışık uygulama sürelerinin, bulk fill kompozit rezinler ve tabakalı yerleştirilen geleneksel kompozit rezinin polimerizasyon derecelerine etkilerini FTIR-ATR ölçümü ile incelemektir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Kütlesel yerleştirilebilen 4 farklı bulk fill kompozit (Filtek Bulk fill (3M ESPE), SDR (Dentsply), Tetric Evo Ceram Bulk fill (Vivadent), Venus Bulk fill (Heraeus)) ve bir adet kondanse edilebilen kompozit (Filtek Z250 (3M ESPE)) kullanıldı. 5 mm çapında ve 4 mm yüksekliğinde kompozit örnekler hazırlandı. Kompozit materyallerin polimerize edilmesinde üç farklı LED ışık kaynağı (Elipar S10, Elipar Deepcure-S ve Valo Cordless) üç farklı uygulama süresi (20s, 30s, 40s) ile kullanıldı. Kompozit örneklerinin konversiyon derecelerinin ölçümleri FTIR spektroskopi (Perkin Elmer Spectrum One, MA, ABD) ile yapıldı. BULGULAR: İstatistiksel değerlendirmede kontrol grubu olan Filtek Z250’ye ait örneklerin konversiyon derecesi değerleri, diğer 4 gruba kıyasla anlamlı olarak yüksek bulundu (P=0.018). Işık cihazlarının konversiyon dereceleri sıra ortalamaları Valo> Elipar Deepcure-S> Elipar S10 olarak bulunurken aralarında anlamlı bir farklılık bulunmadı (P=0.465). Işık uygulama sürelerine göre konversiyon dereceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Geleneksel kompozit grubunun en yüksek değerleri göstermesiyle beraber tüm bulk fill kompozit grupları her uygulama süresinde yeterli konversiyon derecesi değerleri göstermiştir. Yeni nesil LED ışık cihazları kısaltılmış uygulama süreleri ile de yeterli konversiyon derecesi değerleri sağladığı için avantajlıdır.