« Geri
COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI İLE ÖĞRENME ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
SEVDA ARSLAN ŞEKER, AYSUN BAYRAM
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi - 2022;15(4):468-486
Munzur Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Tunceli, Türkiye

Giriş: COVID-19 pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilerek geleneksel eğitim uzaktan eğitim sürecine göre şekillendirilmiş ve dersler uzaktan eğitim ile yürütülmüştür. Amaç: Bu çalışma, pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik tutumları ile öğrenme algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde yürütülen bu çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümü ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören 108 öğrenci oluşturmuştur. “Tanıtıcı Özellikler Formu”, “E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Algılanan Öğrenme Ölçeği” kullanılarak veriler toplanmıştır. Araştırmanın verileri sayı, yüzde, ortalama, bağımsız örneklem t testi, ANOVA ve Pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamaları 21.64 (±1.74) ve %60.2’si kadındır. Öğrencilerin E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği puan ortalaması 55.96 (±15.99), Algılanan Öğrenme Ölçeği puan ortalaması 35.90 (±11.63) olarak bulunmuştur. Öğrencilerin yaşadığı yer ile E-Öğrenmeden Kaçma alt boyutu, sınıf düzeyi ile Bilişsel alt boyutu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Algılanan Öğrenme Ölçeği ile E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı yüksek düzeyde pozitif yönlü doğrusal ilişki bulunmuştur (r =.743, p<.001). SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik tutumları ile öğrenme algıları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Uzaktan eğitim ortamlarında öğrenme algısını geliştirmek için öğrencilerin görüş ve düşüncelerini paylaşabilmesi, öğretim elemanı ve akranları ile etkileşimde bulunabilmesi gerekmektedir. Hemşire eğitimcilerin, e-öğrenme sürecinde dersleri çevrimiçi işbirlikli öğrenme yaklaşımları ile destekleyerek yapılandırmaları önerilmektedir.

Facebook'ta Paylaş