« Geri
AKUT İSKEMİK İNMEDE SERUM İNTERLÖKİN-6 DÜZEYLERİNİN LEZYON BÜYÜKLÜĞÜ VE ERKEN DÖNEM FONKSİYONEL KÖTÜLEŞME İLE İLİŞKİSİ
AYNUR YILMAZ AVCI, AHMET MUZAFFER DEMİR, UFUK UTKU, ADİLE ÖZDEN VURAL, GALİP EKUKLU
Acta Medica Alanya - 2018;2(2):102-110
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Antalya-Alanya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, akut dönemde serum İnterlökin-6 (IL-6) düzeylerinin iskemik lezyon büyüklüğü, lokalizasyonu ve hastalığın erken dönem nörolojik fonksiyonel kötüleşmesi ile ilişkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya akut serebral infarkt tanısı alan 55 olgu alındı. Kontrol grubu, benzer yaş aralığında 25 sağlıklı gönüllüden oluşturuldu. Olgular BBT’de infarkt yeri ve büyüklüğüne göre dört gruba ayrıldı. Modifiye Rankin Skoru ile erken dönem fonksiyonel kötüleşme değerlendirildi. Bulgular: Serum IL-6 seviyeleri sağlıklı kontrol grubuna göre tüm hasta gruplarında anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p=0.001). Bilgisayarlı beyin tomografisinde (BBT) büyük lezyonu olanların IL-6 düzeyleri, küçük olanlara göre anlamlı olarak daha yüksek saptandı; ancak lezyon yerleşimi açısından anlamlı farklılık yoktu. Erken dönem fonksiyonel kötüleşmesi daha fazla olan olguların IL-6 değerleri, erken dönem fonksiyonel durumları iyi olan gruba göre anlamlı olarak daha yüksekti. IL-6 düzeyleri ile lökosit sayısı ve fibrinojen düzeyleri arasında anlamlı zayıf korelasyon saptandı. Sonuç: Serum IL-6 düzeyi yüksekliğinin lezyon büyüklüğü ve erken dönem fonksiyonel kötüleşme ile ilişkili olması; IL-6’nın intratekal salındığını ve inme patofizyolojisinde önemli rol oynayabileceğini düşündürebilir. Ayrıca akut iskemik inme sonrası inflamatuvar yanıtın IL-6 ile değerlendirilmesi serebral infarkt boyutu ve erken dönem fonksiyonel kötüleşmesi hakkında fikir verebilir.

Facebook'ta Paylaş