« Geri
SON ÜÇ YILDA KLİNİĞİMİZDE İZLENEN DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
PETEK KONYA, NEŞE DEMİRTÜRK
Acta Medica Alanya - 2017;1(1):11-14
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, kliniğimizde tedavi gören Diabetik ayak İnfeksiyonlu (DAİ) hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Kliniğinimizde Ocak 2011- Ocak 2014 yılları arasında takip edilen tüm hastaların klinik bulguları ve tedavi sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, diyabetin tipi, PEDIS sınıflamasına gore diyabetik ayak evrelemesi, aldıkları tedaviler ve tedavi sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 39’u (%73.6) erkek, 14’ü (%26.4) kadındı. Yaşları 44 ile 89 arasında değişmekte olup ortalama yaş 67.28±12.5 olarak hesaplandı..OlgularPedis sınıflamasına gore değerlendirildiğinde 28 (%52.8) hasta grade 2, 23 hasta (% 43.4) grade 3 ve 2 hasta (%3, 8) grade 4 olarak sınıflandırıldı. Sonuç: Her geçen gün sıklığı artan DAİ’nın tanı ve takibinde, bölgesel verilerin paylaşılması, ülkemizdeki etiyoloji ve uygun ampirik antimikrobiyal tedavinin belirlenmesi açısından önemlidir.

Facebook'ta Paylaş