Türk Medline
Dokran

HEMŞİRELİK EĞİTİMİ PROGRAMINDAKİ EĞİTİCİLERİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK ALGI VE GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

DERYA EVGİN, ADEM SÜMEN, SELMA ÖNCEL

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi - 2022;15(4):449-467

Kayseri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

 

Giriş: Koronavirüs pandemisi ile birlikte uygulamalı bir program olan hemşirelikte de uzaktan eğitim yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Amaç: Hemşirelik programı eğiticilerinin koronavirüs salgını nedeniyle mecburi hale gelen uzaktan eğitime yönelik algılarının ve görüşlerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Türkiye’deki devlet üniversitelerinin hemşirelik bölümlerinde görev yapan eğiticiler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır (N=2164). Kamu üniversitelerinde yer alan hemşirelik programlarında aktif olarak ders veren ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 546 eğitici ile çalışma tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, Uzaktan Eğitim Algı Ölçeği, Uzaktan Eğitime Yönelik Özyeterlik Algısı Ölçeği ve Uzaktan Eğitime Yönelik Yarar Algısı Ölçeği kullanılmıştır. BULGULAR: Eğiticilerin uzaktan eğitime yönelik algısı toplam puan ortalamasının 62.73±12.75, alt boyutlarında en yüksek puanın “eğitim öğretimi planlama”, en düşük puanın “temel bakışa ilişkin algı” olduğu; uzaktan eğitime yönelik özyeterlik algısı toplam puan ortalamasının 38.93±6.18, alt boyutlarda “teknoloji yönetiminin” en yüksek, “sanal sınıf yönetiminin” en düşük puanda olduğu; uzaktan eğitimin yararına ilişkin algıda toplam puan ortalamasının 49.95±12.34 olduğu; alt boyutlarda en yüksek puanın “sistemin ekonomikliği”, en düşük puanın “öğrenme ürünlerinin etkililiği” olduğu belirlenmiştir. Kadınların, 42 yaş ve üzeri olanların, profesör unvanına sahip olanların, uzaktan eğitimle beş ders ve üzeri verenlerin, uzaktan eğitimi senkron ve asenkron olarak yürütenlerin, uzaktan eğitim programından daha önce öğrenci olarak ders alanların, uzaktan eğitimle ilgili ders/kurs/seminer/etkinliklere katılanların uzaktan eğitime ilişkin algılarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<.05). SONUÇ: Eğiticilerin uzaktan eğitime yönelik özyeterlilik algılarının yüksek olduğu, yarar algılarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Eğiticiler yeni eğitim/öğretim yaklaşımlarını tanımaları ve denemeleri konusunda teşvik edilerek yarar algıları arttırılmalıdır.