« Geri
ALT ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARI OLAN ERKEK HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE MESANE DUVAR KALINLIĞININ YERİ VAR MIDIR?
ÖZGÜR EKİCİ, SONER ÇOBAN, ABDULLAH GÜL, ERKAN BÜYÜKDEMİRCİ, SALİM ZENGİN, ÇAĞLAR BOYACI
Yeni Üroloji Dergisi - 2022;17(2):83-90
Nusaybin State Hospital, Department of Urology, Mardin, Turkey

Amaç: Mesane duvar kalınlığının ( MDK), alt üriner sistem semptomları (AÜSS) olan erkek hastalarda, Uluslararası prostat semptom skoru (IPSS) ve üroflowmetri parametreleri ile ilişkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Üroloji polikliniğine Haziran 2021- Ocak 2022 tarihleri arasında AÜSS ile başvuran erkek hastaların prostat spesifik antijen (PSA), prostat volümü, işeme sonrası rezidü idrar (PVR), IPSS, Maksimum akış hızı (Qmax), Ortalama akış hızı (Qort), üroflowmetri, MDK değerleri ve intravezikal prostatik protrüzyon dereceleri (İPP) kaydedildi. Hastalar MDK açısından 2 gruba ayrıldı ( Grup: 1 MDK < 5 mm; Grup 2: MDK ≥ 5 mm). Bu iki grup arasındaki başlangıçta kaydedilen değerler arasındaki fark analiz edildi. Bulgular: Dahil edilen 110 hastanın (Grup 1:65, Grup 1:45) ortanca yaşı 56.5(15); ortanca MDK 4.25(3.60) idi. Her iki grup arasında PSA, prostat volümü, üroflow toplam akım miktarı, Qmax, Qort, IPSS ve IPP değerleri istatistiksel anlamlı farklı bulundu. Her iki grup arasında yaş ve PVR değerleri benzer bulunmuştur. Mesane duvar kalınlığı ile IPSS ve Qort değerleri arasında güçlü, Qmax değeri arasında çok güçlü korelasyonel ilişki tespit edilmiştir. Sonuç: Mesane duvar kalınlığı, üroloji pratiğinde IPSS ve üroflowmetri değerlerinin tahmini için kullanılabilen basit bir sonografik ölçümdür.

Facebook'ta Paylaş