Türk Medline
Dokran

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNDE PESTİSİT MARUZİYETİNDEN KORUNMA DAVRANIŞLARI

BURCU IŞIKTEKİN ATALAY, RAMAZAN SAĞLAN, MUHAMMED FATİH ÖNSÜZ, BURHANETTİN IŞIKLI, SELMA METİNTAŞ

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi - 2018;3(1):2-11

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

 

Çalışmanın amacı mevsimlik tarım işçilerinin pestisit maruziyetinden korunma davranışlarının belirlenmesidir. Çalışma, 2015 yılında tarım işlerinin yoğun olduğu dönemde çadır bölgelerinde bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 312 MTİ üzerinde yapılan kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışmada mevsimlik tarım işçilerinin sosyodemografik özellikleri ve pestisit maruziyetinden korunma davranışlarını sorgulayan sorulardan oluşan bir anket form kullanıldı. Mevsimlik tarım işçilerinin 43’ü (%13.8) pestisit ile ilgili eğitim aldığını, 168’i (%53.8) pestisit uygulanmış alanda çalıştığını, 235’i (%75.3) pestisit maruziyetinden korunmak için kişisel koruyucu ekipman kullandığını ifade etmektedirler. Pestisite maruz kalacak şekilde giyinen ise 150 (%48.1) mevsimlik tarım işçisi vardı. Katılımcılardan 39 ve altı yaş grubunda (%78.7) olanlar, 40 ve üstü yaş grubunda (%21.3) olanlara göre daha fazla pestisite maruz kalacak şekilde giyindiği bulundu. Mevsimlik tarım işçilerinden pestisit uyguladığı giysileri çadıra gelince çıkaran 246 (%78.8) kişi mevcuttu. Köyde yaşayanların (%57.3), il/ilçede yaşayanlara (%42.7) göre çadıra geldiğinde pestisit uyguladığı giysileri daha fazla çıkardıkları görüldü. Mevsimlik tarım işçilerinin güvenli pestisit kullanımı ile ilgili gerekli eğitimi almadığı ve pestisit maruziyetinden korunma davranışlarının yeterli olmadığı bulundu. Tarım işinde çalışanların güvenli pestisit kullanma davranışı kazanmalarının sağlanması, sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi için eğitim programlarının düzenlenmesi gerektiği kanaatine varıldı.