« Geri
AKROMİYOKLAVİKÜLER EKLEM ÇIKIĞI TEDAVİSİNDE KLAVİKULA HOOK PLAK TEKNİĞİ VE FONKSİYONEL SONUÇLARI
İBRAHİM ETLİ, ÖMER FARUK KILIÇASLAN
Acta Medica Alanya - 2019;3(3):226-230
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği Antalya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, akromiyoklaviküler eklem (AKE) çıkığı olan ve Kanca plak (HP) ile cerrahi olarak tedavi edilen hastaların fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 2016-2018 yılları arasında AKE çıkığı olan ve cerrahi olarak klavikula KP tekniği ile tedavi edilen hastalar çalışmaya alındı. 19 hastadan 17’si erkek ve 2’si kadındı. Hastaların 13’ünde Rockwood Tip IV, 6’sında Rockwood Tip V eklem çıkığı vardı.Fonksiyonel sonuçlar Modifiye Constant-Murley omuz skoru ve standart test protokolü ile değerlendirildi. Veri analizinde, tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. Bulgular: Hastaların 1’inde şiddetli ağrı ve hareket kısıtlılığı nedeni ile ameliyat sonrası 10. ayda plak çıkartıldı. Hastaların 2’sinde plak çıkığı oluştu. Diğer hastalarda herhangi bir şikayet olmadı. Hastaların 2’sinde radyografide dejeneratif değişiklikler saptandı. Hastaların ortalama Modifiye Constant-Murley Omuz Skoru 65 (min: 26, max:84) bulundu. Ağrı skoru ortalaması 7’ idi. Olguların 4’ünde 8 şiddetinde, 4’ünde 10 şiddetinde, 2’sinde 12 şiddetinde olmak üzere toplam 10 (%53) hastada orta ve üzeri şiddette ağrı vardı. Hastaların günlük yaşam aktivite puan toplamı ortalama 12 (min:6-max:20) idi. Hastaların fleksiyon ve abduksiyon puanı eksternal rotasyon ve internal rotasyon hareketine göre daha düşük idi. Hastaların toplam hareket puanı ise 27 (min:8-max:36) bulundu. Sonuç: AKE çıkığı cerrahi tedavisinde KP yöntemi;erken hareket ve yük verilebilen, cerrahi süresi kısa olan ve uygulanması kolay olan bir yöntemdir. Bununla birlikte orta ve şiddetli düzeyde ağrıya neden olmaktadır. Bu durum fonksiyonel sonuçları etkilemektedir.

Facebook'ta Paylaş