« Geri
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRLER ARASI DUYARLILIKLARININ PROFESYONEL DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
DİJLE AYAR, İLKNUR BEKTAŞ, MURAT BEKTAŞ, AYŞE SÜLÜN
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi - 2019;6(2):110-120
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, İzmir

GİRİŞ: Hemşirelerin profesyonel değerleri henüz eğitim dönemindeyken gelişmeye başlamaktadır. Bu nedenle hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değerlerini etkileyen etmenlerin irdelenmesi önemlidir. Alan yazında yapılan çalışmalar incelendiğinde, hemşirelikte lisans öğrencilerinin kişilik özellikleri ve kültürlerarası duyarlılıklarının profesyonel değerleri üzerine etkisini birlikte irdeleyen çalışmaya rastlanamamıştır. AMAÇ: Bu çalışmada, hemşirelik lisans öğrencilerinin kişilik özellikleri ve kültürlerarası duyarlılıklarının profesyonel değerleri üzerine etkisi incelenmiştir. YÖNTEM: Değişkenler arasındaki ilişkiyi daha net gösterebilmek için örneklem seçme yöntemine gidilmeden çalışmaya katılmayı kabul eden ve örnekleme kabul edilme ölçütlerine uyan tüm hemşirelikte lisans öğrencileri (N:755) çalışmaya alınmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Demografik Veri Toplama Formu”, “Sıfata Dayalı Kişilik Testi”, “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” ve “Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin kişilik özelliklerinin ve kültürlerarası duyarlılıklarının profesyonel değerleri üzerine etkisi çoklu regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. BULGULAR: Hemşirelikte lisans öğrencilerinin yaşı, cinsiyeti, okul başarısı, kültürlerarası hemşirelik dersi ve profesyonellik dersi alıp almadığı ile profesyonel değerleri arasındaki ilişki incelendiğinde; öğrencilerin yaşı ile profesyonel değerleri arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki, öğrencilerin cinsiyeti ile profesyonel değerleri arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki, öğrencilerin okul başarısı ile profesyonel değerleri arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Hemşirelikte lisans öğrencilerinin kişilik özellikleri ve profesyonel değerleri arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu, kültürlerarası duyarlılıkları ile profesyonel değerleri arasında ise pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. SONUÇ: Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması, cinsiyeti, okul başarısı, kültürlerarası duyarlılık düzeyi ve kişilik özelliklerinin öğrencilerin profesyonel değerli üzerine pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir.

Facebook'ta Paylaş