Türk Medline

AĞIZ İÇİ TARAYICILARIN AĞIZ DIŞI YUMUŞAK DOKULARI TARAMADAKİ GEÇERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EBRU DEMET ÇİFTER

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 2022;18(3):62-67

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Trios3 ve iTero ağız içi tarayıcılarının yüz protezi ölçülerinde kullanılmak üzere ağız dışı yumuşak dokuları taramadaki geçerliliğinin değerlendirilmesidir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Cosmesil M511 silikon elastomer kullanılarak hazırlanan 10 farklı kulak modeli iTero (Align Technology) ve Trios3 (3Shape) ağız içi tarayıcılarla taranmıştır. Referans tarayıcı olarak Solution X C500 tarayıcı kullanılmıştır. STL formatında elde edilen verilerin Geomagic Control X (3D Systems) yazılımda üç boyutlu yüzey analizleri tamamlanmıştır. 20 μm tolerans sınırı içerisinde kalan toplam yüzey alanı, ortalama sapma, en yüksek sapma alanlarının istatistiksel analizlerde Shapiro – Wilk normallik testi ile değişkenlerin dağılımına bakılmış, normal dağılım gösteren değişkenlerin ölçüm karşılaştırmalarında eşlendirilmiş t testi, ölçümlerin güvenliğini belirlemede sınıf içi korelasyon katsayısı %95 GA kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir BULGULAR: iTero grubunun en yüksek sapma değerleri Trios3 grubu en yüksek sapma değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,002). iTero grubunun ortalama sapma değerleri Trios3 grubu ortalama sapma değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,049). iTero grubunun 20 μm tolerans içinde kalan alan yüzdesi Trios3 grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0,0001). iTero grubunun 20 μm tolerans aralığı dışında kalan alan yüzdesi Trios3 grubu ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001). TARTIŞMA ve SONUÇ: Ölçümlerin iç tutarlılıklarının değerlendirilmesi sonucunda Trios3 ve iTero tarayıcılarının kesinlik değerlendirmeleri ağız dışı yumuşak dokuları taramada yeterli bulunmuştur. Referans cihazla karşılaştırıldığında Trios3 tarayıcısı ile yapılan ölçümlerin doğruluk oranı iTero tarayıcısının doğruluk değerlerinden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.