Türk Medline
Dokran

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN ÖNLENMESİNDE HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN UYGULANMA DURUMU

DUYGU ÖZDEMİR, GÜLENGÜN TÜRK

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi - 2022;15(4):507-526

Nazilli Devlet Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi, Aydın, Türkiye

 

Giriş: Yoğun bakım ünitelerinde mekanik ventilasyona bağlı hastalarda en sık görülen sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlardan biri olan ventilatör ilişkili pnömoniyi (VİP) önlemeye yönelik farmakolojik ve nonfarmakolojik olmak üzere birçok girişim uygulanmaktadır. Hemşireler nonfarmakolojik girişimlerin uygulanmasından doğrudan sorumlu oldukları için VİP in önlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Amaç: Ventilatör ilişkili pnömoniyi önleyici girişimlerin hemşireler tarafından uygulanma durumu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Yöntem: Analitik-kesitsel tipte tasarlanan araştırma Ocak 2019- Aralık 2019 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi ve iki devlet hastanesinde toplam 189 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Hemşire Tanıtım Formu ve VİP’i Önleyici Hemşirelik Girişimlerini Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel testler ve Ki-kare testi kullanılmıştır. BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin %55’inin 20-29 yaş grubunda ve yaş ortalamalarının 31,15 ± 7,71 (min: 20, max: 49) olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin %85.7’si kadın olup %63.5’i lisans mezunudur. Araştırmaya katılan hemşirelerin %97.4’ü VİP’i önlemede el hijyeninin etkili olduğunu, %77.2’si ağız bakımında sodyum bikarbonat kullandığını belirtmişlerdir. Mekanik ventilatör desteğindeki hastalara hemşirelerin %55.6’sı günde 4 kez ağız bakımı verdiği ve %67.2’si ağız bakımında abeslang kullandığını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan hemşirelerin %89.9’u endotrakeal aspirasyonda açık aspirasyon yöntemini uyguladıklarını belirtmişlerdir. Hemşirelerin %99.5’i hastanın yatak başını yükselttiğini ve %83.1’i bu yüksekliği 15°-30° sağladıklarını, %66.7’si kaf basıncını 20-30 Cm H2O arasında tuttuklarını ifade etmişlerdir. SONUÇ: Araştırmada hemşirelerin büyük çoğunluğunun el yıkamanın öneminin farkında olduğu, ağız bakımında sodyum bikarbonat solüsyonunu kullandığı, açık aspirasyon yöntemini uyguladığı, yatak başı yüksekliğini 15°-30° arasında uyguladığı sonucuna varılmıştır. Kurumlarda VİP’i önleyici kanıta dayalı hemşirelik girişimlerinden oluşan protokollerinin oluşturulması ve uygulanabilirliğinin sağlanması önerilmektedir.