« Geri
ERİŞKİN KALP CERRAHİSİNDE EKSTRAKORPOREAL DOLAŞIM SIRASINDA NIRS YÖNTEMİ İLE HEPATİK VE RENAL (SOMATİK) OKSİJEN SATURASYONU TAKİBİ ANLAMLI MI?
FEVZİ TORAMAN, SERPİL USTALAR ÖZGEN, CEM ARITÜRK, JULİDE SAYIN, ESİN ERKEK, PINAR GÜÇLÜ, MURAT ÖKTEN, ÜMİT GÜLLÜ, ŞAHİN ŞENAY, MURAT BURAK TEKTÜRK, HASAN KARABULUT, CEM ALHAN
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - 2012;3(3):164-169
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, İstanbul, Türkiye

Amaç: Erişkin açık kalp cerrahisinde, NIRS yöntemiyle karaciğer ve böbrek dokusu oksijen saturasyonu (KSO2,BSO2) ölçümünün, sonuç parametreleri üzerine olan etkisinin araştırılması. Hastalar ve Yöntemler: Üniversitemiz etik kurul onayı ve onamları alınan koroner bypass cerrahisi olacak 88 hasta prospektif olarak çalışmaya alındı. Hastalara kliniğimizin rutin açık kalp cerrahisi protokolu dışında preoperatif dönemde, USG ile karaciğer ve sağ böbreğin cilde en yakın yerleri saptanarak operasyon sırasında bu lokalizasyonlara yerleştirilen NIRS problarıyla karaciğer ve böbrek satürasyonlarının takipleri alındı. Ölçümler; indüksiyon öncesi (T1), indüksiyon sonrası (T2), ekstrakorporeal dolaşımın (EKD) 10. dk.sı (T3), EKD’ın 20. dk.sı (T4), ısınma sonrası (T5), EKD bitiminde (T6) tekrarlandı.. Aynı süreçlerde pH, pCO2, pO2, laktat, ortalama arter basıncı ve kalp hızı (KH) değerleri de kaydedildi. Karaciğer ve böbrek fonksiyonları preoperatif, postoperatif 2. ve 4. günlerde kreatinin, üre, ALT, AST değerleriyle değerlendirildi. Sonuçlar Pearson korelasyonu ile karşılaştırıldı. Bulgular: Karaciğer ve böbrek oksijen saturasyonu değerleri T2 periyodu dışında paralel değişim göstermiş olup Pearson korelasyonu yaklaşık r:0,6 düzeylerinde p<0,001 bulunmuştur. Böbrek saturasyonundaki yüzde değişim ile preoperatif ve postoperatif üre, kreatinin değerleri arasında anlamlı korelasyon bulunamadı. T2, T4, T5 periyotlarındaki karaciğer saturasyonu yüzde değişimi ile postoperatif 4. gün AST değerleri arasında zayıf ama anlamlı bir korelasyon (r: 0,220 p<0,03 ) vardı. Sonuç: NIRS yöntemi ile erişkinlerde serebral, pediatrik hastalarda serebral ve somatik doku oksijen satürasyonları takip edilmektedir. Çalışmamızda; NIRS değerleri, hemodinamik parametrelerdeki stabilite ile uyumluluk gösterse de, erişkinlerde somatik oksijen satürasyonu takibinin anlamlı olduğunun söylenebilmesi için, perioperatif renal ve hepatik iskemi riskli obez olmayan hastalarda çalışmanın tekrarlanması gerektiği kanısındayız.

Facebook'ta Paylaş