« Geri
AMELİYAT ODALARINDA STOK KONTROL YÖNTEMLERİ: ABC, VED VE ABC-VED MATRİKS ANALİZİ
AYLA TİSİNLİ, OKAN SAVAŞ
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi - 2019;6(2):101-109
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ: Yönetici hemşirenin her ameliyatın güvenli, etkin ve ekonomik şekilde yapılabilmesi için gerekli malzeme, alet ve ekipmanları doğru zamanda, doğru yerde ve doğru miktarda, güvenilir bir şekilde bulundurması gerekmektedir. Alet ve malzemeleri kullanıma hazır bulundurma zorunluluğu, stok bulundurma gereksinimini doğurmaktadır. Ameliyat odalarının dinamik yapısı ve malzemelerin çok çeşitli olması nedeniyle malzemelerin nitel ve nicel olarak belirlenmesinde güçlük yaşanmasına karşın, etkin stok kontrolü için malzemelerin sınıflandırılması ve maliyet analizlerinin yapılması kaçınılmazdır. AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; özel bir hastanenin ameliyat odasında tek kullanımlık malzemeler için ABC, VED ve ABC-VED matriks analizi kullanılarak, stok kontrol analizlerinin yapılmasıdır. YÖNTEM: Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile tanımlayıcı araştırma tasarımı kullanılmıştır. Rastlantısal örneklem ile tek kullanımlık 243 malzeme, araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışma için ilgili özel hastane yönetiminden yazılı izin alınarak, analiz için gerekli bilgiler yüz yüze görüşme ve otomasyon sisteminden elde edilerek excel veri tabanına kaydedilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ABC, VED ve ABC-VED matriks analizi kullanılmıştır. BULGULAR: Ameliyat odasında kullanılan 243 tek kullanımlık malzeme toplam tutarı genel hastane gider bütçesinin %5’lik bölümünü oluşturmaktadır. Malzemeler kullanım miktarları ve maliyetlerine göre A, B ve C grubuna, yaşamsal önem derecesine göre V, E ve D grubuna ve ABC-VED matriks analizi ile üç kategori ve dokuz alt gruba ayrılarak her gruptaki malzemenin toplam harcama içerisindeki payı, yaşamsal önem derecesi ve tüketim miktarları belirlenmiştir. SONUÇ: Ameliyat odalarında etkin bir stok yönetimi ile maliyet düşürülerek kar artırılabilir ve stokların fiziksel yönetimi kontrol edilebilir. Ameliyatların güvenli, etkin ve ekonomik şekilde yapılabilmesi için hemşire ve hastane yöneticileri ABC, VED ve ABC-VED matriks analizi stok kontrol yöntemlerini rutin olarak kullanmalıdır.

Facebook'ta Paylaş