« Geri
FETAL DÖNEMDE MATERNAL YAŞ VE SİGARANIN FETAL BİYOMETRİK PARAMETRELER ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
RAZİYE DESDİCİOĞLU, KADİR DESDİCİOĞLU, SEFA KELEKÇİ
Acta Medica Alanya - 2018;2(2):69-74
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniveristesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Ankara, Türkiye

Amaç: Maternal yaş ve sigaranın prenatal dönemdeki fetal gelişim üzerine olan etkilerini araştırmak. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 17–41 (yaş ortalaması: 27.05±5.75) arasında değişen, gebelik haftası 11–40 haftalar arasında olan 914 gebe dahil edildi. Gebeler yaşlarına göre; 20 yaşından küçük veya eşit olanlar, 21-25 yaş arasında olanlar, 26-30 yaş arasında olanlar, 31-35 yaş arasında olanlar ve 35 yaştan büyük olanlar olmak üzere beş, sigara içenler ve içmeyenler olarak da iki gruba ayrıldı. Daha sonra fetuslara ait kilo, baş çevresi (HC), bi-parietal çap (BPD), karın çevresi (AC) ve femur uzunluğu (FL) değişkenleri alındı. Bulgular: Fetal dönem boyunca alınan tüm değişkenlerin haftalara, trimesterlere, aylara, yaşa ve sigaraya göre ortalamaları ve standart sapmaları belirlendi. Tüm değişkenler ile gestasyonel yaş arasında anlamlı korelasyon ilişkisi olduğu gözlendi (p<0.001). Gebelik süresince alınan fetal biyometrik değişkenlerin, trimesterler ve aylar arası karşılaştırmasında gruplar arasında istatistiki olarak fark olduğu (p<0.05), yaş (bazı yaş grupları hariç) ve sigara grupları karşılaştırmasında ise; gruplar arasında istatistiki olarak fark olmadığı tespit edildi (p>0.05). Sonuç: Çalışmamız sonucunda maternal yaş ve sigaranın fetal değişkenleri etkilediğini gözlemledik. Çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz verilerin fetal dönemde maternal yaş ve sigaranın fetal değişkenler üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesinde yardımcı olacağını düşünmekteyiz.

Facebook'ta Paylaş