« Geri
GEBELERİN COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ANKSİYETE DÜZEYLERİ, BAŞ ETME DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ÖZLEM DEMİREL BOZKURT, AYLİN TANER, SATI DOĞAN
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi - 2022;25(2):69-76
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Gebelerin COVID-19 pandemisi sürecinde, anksiyete düzeylerini, anksiyete ile baş etme durumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemektir. YÖNTEMLER: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, sosyal medya üzerinden Haziran-Ağustos 2020 tarihlerinde 130 gebe ile online yürütülmüştür. Veri toplamada, araştırmacılar tarafından hazırlanan 28 soruluk tanıtıcı bilgi formu ile DSM-5 Düzey 2 Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizinde t testi, Mann Whitney U Testi, ANOVA, Kruskal Wallis testi ve ileri analizde Bonferroni testi kullanılmıştır. BULGULAR: Gebelerin yaş ortalaması 30,62 ± 4.45, gebelik haftası ortalaması 23,85 ± 9,72’dir. Gebelerin %47,7’sinin COVID-19 hakkında bilgi sahibi olduğu, çoğunlukla internet, televizyon ve gazeteden bilgi edindikleri belirlenmiştir. Gebelerin %82,3’ünün COVID-19’un kendisine ve/veya bebeğine bulaşacağına dair kaygılandığı, %33.8’inin sağlık hizmetlerine erişmede zorluklar yaşadığı saptanmıştır. DSM-5 Düzey 2 Anksiyete Ölçeğinden alınan T-puan ortalaması 60,89 ± 9,16 olarak bulunmuştur. COVID-19 pandemisinde gebeliğe ve bebeğe etkisi ile ilişkili algıların, gebelik süreci ve sağlık kontrollerine, doğum ve doğum sonrası döneme yönelik endişelerin ve sağlık hizmetine ulaşmada yaşanan zorlukların DSM-5 Düzey 2 Anksiyete Ölçeği puan ortalamalarını anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir (P < ,05). Gebelerin COVID-19’a karşı yaşadığı anksiyeteyi kontrol altında tutmaya yönelik en çok yaptığı uygulamanın hijyenik önlemler alma (%100,0) olduğu, en çok destek tedavi almanın (%78,9) rahatlama sağladığı belirlenmiştir. Baş etme sürecinde gıda takviyeleri kullanan, dua edip dini uygulama yapan ve düzenli egzersiz yapanların anksiyete düzeyi anlamlı olarak düşük bulunmuştur (P < ,05). SONUÇ: COVID-19 pandemi döneminde gebelerin anksiyete düzeyi orta düzey olarak belirlenmiştir. Hemşirelerin gebelerin yaşadığı anksiyetenin farkında olmaları, başetme yöntemleri ile gebeleri desteklemeleri önemlidir

Facebook'ta Paylaş