« Geri
ÖZOFAGEAL HETEROTOPİK GASTRİK MUKOZA: NE KADAR SIK? NE KADAR ÖNEMLİ? BİR VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI
ALİ RIZA KÖKSAL, HÜSEYİN ALKIM, SALİH BOĞA, MEHMET BAYRAM, İLKER ŞEN, AYŞE AYŞİM ÖZAĞARI, CANAN ALKIM
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2015;14(3):106-112
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Giriş ve Amaç: Heterotopik gastrik mukoza genellikle servikal özofagusta yerleşen, çoğunlukla asemptomatik olan ve ilerleyici olmayan kolumnar mukozal adacıktır. Çalışmamızda kliniğimizde endoskopik olarak heterotopik gastrik mukoza tanısı konan vakaların klinikopatolojik özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmada Ocak 2009-Aralık 2013 tarihleri arasında gastroskopi yapılan vakaların verileri retrospektif olarak incelendi. Endikasyonu bilinmeyen, mükerrer ve acil vakalar çalışma dışı bırakıldı. Epidemiyolojik analizler sonrası dispepsi yakınması ile gastroskopi yapılan gruptan heterotopik gastrik mukoza olguları ile yaş ve cinsiyet eşlenik bir kontrol grubu oluşturuldu. Heterotopik gastrik mukoza ve kontrol grubunun klinikopatolojik özellikleri karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 7244’ü kadın (%56.7) toplam 12.767 hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 52.4±16.5 yıl idi. 137 vakada (%1.1) heterotopik gastrik mukozaya rastlandı. Vakaların %90.1’i proksimal özofagusta idi. Heterotopik gastrik mukoza oranı en yüksek işlem endikasyonları; Barrett özofagus kontrol (%6.5), üst özofageal semptomlar (%2) ve bulantı kusma (%1.7) idi. Heterotopik gastrik mukoza prevalansı kadınlarda %0.7 iken erkeklerde %1.5 bulundu (p<0.01). Heterotopik gastrik mukoza grubunun yaş ortalaması nonheterotopik gastrik mukoza grubuna göre anlamlı biçimde düşüktü (47.9±15 ve 52.5±16, p<0.01). Sonuç: Tedaviye dirençli üst özofageal şikayetleri olan, 50 yaşın altındaki erkek olgularda ve Barrett özofagusu öyküsü olan hastalarda heterotopik gastrik mukoza bulunma ihtimali daha yüksektir.

Facebook'ta Paylaş